Kin­de­ren ver­groe­nen hun school met bomen en bloe­men

De leer­lin­gen van het Bel­gi­sche Hout­land­in­sti­tuut in Tor­hout heb­ben hun school een groe­ne tint gege­ven. Een jaar lang plant­ten ze bomen, zaai­den ze een bloe­men­wei­de en groe­ven ze een poel. “Groen werkt rust­ge­vend en ont­span­nend”, moti­veert coördinator Peter Wat­thy het pro­ject. “En het is nu een­maal aan­ge­na­mer ver­toe­ven op een groen school­do­mein dan in een […]

Meche­len plaatst 120 extra bomen om stad te ver­groe­nen

Dit najaar wor­den er in Meche­len 120 bomen geplant in mid­den­ber­men, kruis­pun­ten en straat­hoe­ken. Het stads­be­stuur wil de stad zo groen moge­lijk maken. Het bete­kent een inves­te­ring van 250.000 euro. De nieu­we bomen wor­den in de loop van okto­ber en novem­ber geplaatst. “Het is aan­ge­na­mer en gezon­der om op te groei­en, te wonen en te […]

Guer­ril­la Gar­de­ners ver­groe­nen woon­om­ge­ving in diver­se ste­den

Guer­ril­la gar­de­ners en Groen­links heb­ben afge­lo­pen week­end in Rot­ter­dam, Deven­ter en Lei­den stra­ten ver­groend waar het offi­ceel niet mag. Groen­Links had het afge­lo­pen week­end uit­ge­roe­pen tot ‘Guerilla Gar­de­ning­week­end’. Groen­Link­ser Robert Jan­sen: “Met deze ludie­ke actie wil Groen­Links graag bij­dra­gen aan het mooi­er maken en nut­ti­ger gebrui­ken van de direc­te woon­om­ge­ving.” Zo wer­den  zater­dag­avond in de […]

Gro­nin­gen plant extra bomen om bin­nen­stad te ver­groe­nen

De gemeen­te Gro­nin­gen plant eind maart de bomen terug die vorig jaar tij­dens een recon­struc­tie zijn ver­wij­derd. Daar­naast plant de gemeen­te nog extra bomen voor de bin­nen­stad. Hier­mee komt het col­le­ge tege­moet aan de vraag van veel bewo­ners naar meer groen in de bin­nen­stad. Vol­gen­de week wor­den de laat­ste bomen in deze serie geplant. Lees […]

Lim­burg zet prijs­vraag uit om bui­ten­ge­bied te ver­groe­nen

De stich­ting IKL en de pro­vin­cie Lim­burg heb­ben onlangs de prijs­vraag ‘Ommetjes die Lim­burgs bui­ten­ge­bied ver­be­te­ren’ uit­ge­zet, met als doel het bui­ten­ge­bied te ver­groe­nen. Inzen­ders van rea­lis­ti­sche plan­nen kun­nen maxi­maal 6000 euro ont­van­gen voor het aan­bren­gen van mar­ke­rin­gen, infor­ma­tie­pa­ne­len, zit­ban­ken of rou­te­be­schrij­vin­gen. Die zorg voor het groen is een levens­voor­waar­de. Geen luxe. De pro­vin­cie Lim­burg […]

Sta­ti­ons­ge­bied Utrecht zo veel moge­lijk ver­groe­nen

Het nieu­we sta­ti­ons­ge­bied Utrecht moet een zo groen moge­lij­ke open­ba­re ruim­te wor­den dat bij­draagt aan scho­ne lucht en een schoon en pret­tig leef­kli­maat. De gemeen­te wil de bomen een cen­tra­le plaats geven in het Sta­ti­ons­ge­bied. Het groen­be­leid heeft ove­ri­gens niet alleen betrek­king op bomen. Ook gevel­groen en groe­ne daken maken onder­deel uit van de groen­vi­sie, […]

Dwin­gend ver­groe­nen?

De aan­we­zig­heid van groen is van belang voor de leef­baar­heid, gezond­heid, natuur/milieu en eco­no­mie. Ondanks dat het belang van groen door de over­heid steeds vaker onder­streept wordt, blijft de rea­li­sa­tie van groen nog steeds ach­ter bij die van rood en raken rood en groen uit balans. Om het tij te keren is in de Nota […]