Rot­ter­dam zet ver­groe­nings­slag ste­ni­ge wij­ken door

Afge­lo­pen week ver­richt­te wet­hou­der Eerd­mans hier­voor de aftrap. In de Bent­hui­zer­straat (Oude Noor­den) beves­tig­de hij de laat­ste van 47 bloe­men­man­den.
Het Col­le­ge wil de meest ste­ni­ge wij­ken rond­om het cen­trum groe­ner maken. Groen is aan­trek­ke­lijk, nodigt uit om naar bui­ten te gaan en zorgt voor min­der hit­te­stress. Er is geko­zen voor extra groen in het Oude Noor­den, het Nieu­we Westen/Middelland, Tar­we­wijk, Bloem­hof en Hil­le­sluis.
Met het ophan­gen van de zoge­he­ten han­ging bas­kets heb­ben de Bent­hui­zer­straat en Zaag­mo­len­straat in het Oude Noor­den meer kleur gekre­gen. Wet­hou­der Joost Eerd­mans: ‘De komen­de jaren gaan we Rot­ter­dam opfleu­ren. Bewo­ners en onder­ne­mers uit de vijf wij­ken die extra aan­dacht krij­gen wor­den uit­ge­no­digd voor zoge­naam­de ‘groen­ta­fels’. Daar kun­nen ze aan­ge­ven waar zij extra groen in hun wijk wil­len en wat voor groen dat wordt. Er zijn ver­schil­len­de moge­lijk­he­den zoals extra groen op plei­nen en in stra­ten, gevel­tui­nen en bloem­bak­ken of han­ging bas­kets.’
De groen­ta­fels star­ten van­af sep­tem­ber in Bloem­hof en het Oude Noor­den. Daar­na vol­gen de ande­re wij­ken. In 2016 begint de gemeen­te met de uit­voe­ring.
Bron: Gemeen­te Rot­ter­dam