Gemeen­te Den Haag stelt 100.000 euro beschik­baar om het cen­trum te ver­groe­nen

De gemeen­te stelt 100.000 euro beschik­baar om het cen­trum groe­ner te maken. Hage­naars kun­nen zelf bepa­len wel­ke straat als eer­ste wordt aan­ge­pakt.
Het geld is bedoeld voor groen­pro­jec­ten in een van de drie vol­gen­de gebie­den: Hoef­ka­de (ter hoog­te van huis­num­mers 109 tot 117), Oran­je­laan (ter hoog­te van huis­num­mers 6 tot 35) of Tivoli­straat (ter hoog­te van huis­num­mers 1 tot 37). Tot 24 juli kun­nen Hage­naars op een keu­ze­for­mu­lier op één van deze drie loca­ties stem­men.
Met dit ini­ti­a­tief komt de gemeen­te tege­moet aan een wens van gemeen­te­raads­le­den van D66, PvdA, Haag­se Stads­par­tij, Groen­Links en de Par­tij voor de Die­ren. Die begon­nen vorig jaar een Facebook­pa­gi­na waar­op men­sen foto’s kon­den plaat­sen van ver­steen­de plek­ken in de stad die meer groen kun­nen gebrui­ken. Er wer­den vijf­tig loca­ties aan­ge­dra­gen, waar­van het stads­be­stuur er drie heeft uit­ge­ko­zen voor de stem­ming.
bron: denhaagfm.nl