Ant­wer­pe­naar kan boom kopen om stad te ver­groe­nen

Fran­cis Thys wil van Ant­wer­pen een groe­ne stad met zui­ve­re lucht maken. Hij roept stads­ge­no­ten op een eigen boom ter waar­de van €40 te kopen.

“Ik besloot het pro­fes­si­o­neel aan te pak­ken en maak­te een pre­sen­ta­tie om mijn plan voor te leg­gen aan het stads­be­stuur. Daar keur­den ze de plan­nen met­een goed en op 24 janu­a­ri heb­ben we een belang­rij­ke ver­ga­de­ring waar­in alle prak­tisch details wor­den uit­ge­werkt”, aldus Thys.

Enorm suc­ces
“Het blijkt in elk geval een enorm suc­ces. Voor­af hoop­ten we dat we in totaal 500 bomen zou­den kun­nen ver­ko­pen, maar het pro­ject is nog niet van start gegaan en er zijn er al enke­le hon­der­den besteld. Er heb­ben zelfs al men­sen uit Amster­dam en Lon­den een boom gereserveerd.”

 

 

Boom plan­ten
Thys sprak buurt­co­mité ‘De vrien­den van de Noor­der­lei­en’ aan, waar­van hij zelf de oprich­ter is, en daar kan van­af nu voor een klei­ne veer­tig euro een vol­groei­de boom besteld wor­den. Die boom zal dan ergens in Ant­wer­pen geplant wor­den en boven­dien voor­zien wor­den van een rub­be­ren band waar­op de naam van de eige­naar prijkt. Daar­naast krijgt die eige­naar ook een bewijs waar­op ver­meld staat waar de boom pre­cies is geplant.

Regen­woud
De winst die met deze actie behaald wordt, zal geschon­ken wor­den aan de Stich­ting John Eas­ter­ling, een orga­ni­sa­tie die zich bezig­houdt met het weer gezond maken van het regen­woud.

Wie een boom wil bestel­len, kan dat via mijnboomindestad@telenet.be »

Bron:
Nieuws­blad