Zoe­ter­meer sti­mu­leert bewo­ners hun tui­nen en bal­kons te ver­groe­nen

Meer natuur­lij­ke, dus mili­eu­vrien­de­lij­ke tui­nen en bal­kons. Dat moe­digt de gemeen­te Zoe­ter­meer aan. Door mid­del van de prijs­vraag  “Hoe natuur- en mili­eu­vrien­de­lijk is uw tuin?” wil de gemeen­te aan­dacht vra­gen voor de inrich­ting van tui­nen en bal­kons in de stad. Min­der tegels en veel meer groen.

In plaats van gras, strui­ken en bomen wor­den er helaas steeds meer tui­nen ‘ver­hard’ inge­richt, met ste­nen en tegels. En dat is niet goed voor het mili­eu, want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Daar­bij kan ook het regen­wa­ter niet de grond intrek­ken en wordt het riool over­be­last. Met als gevolg: pro­ble­men met de afwa­te­ring in de stad. Ook op bal­kons kan van alles groei­en en bloei­en.

Steeds war­mer
Het wordt steeds war­mer in de stad. Ste­den war­men snel­ler op dan min­der dicht bebouw­de gebie­den. Door bebou­wing en asfalt is het moei­lij­ker om de warm­te kwijt te raken. Zo ont­staat het zoge­naam­de Urban Heat Island-effect.  Bomen en plan­ten heb­ben een posi­tief effect op het ver­la­gen van de tem­pe­ra­tuur. Zie ook »

Jaar van de Bij
Van­we­ge het Jaar van de Bij heb­ben bij­vrien­de­lij­ke tui­nen en bal­kons een streep­je voor.

Bron:
Gemeen­te Zoe­ter­meer