Groen Dich­ter­bij helpt Neder­land­se buur­ten te ver­groe­nen

Samen buur­ten in Neder­land groe­ner maken. Dat is het doel van IVN, het Oran­je Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. Deze orga­ni­sa­ties vin­den het belang­rijk dat de direc­te leef­om­ge­ving ver­groent en de soci­a­le cohe­sie in buur­ten wordt ver­groot. Ze zijn daar­om geza­men­lijk het pro­ject ‘Groen Dich­ter­bij’ gestart.

Groen Dich­ter­bij gaat groe­ne buurt­pro­jec­ten van bewo­ners onder­steu­nen en bekend­heid geven, in de hoop dat men­sen in ande­re buur­ten ook samen aan de slag gaan. Groen Dich­ter­bij sti­mu­leert daar­bij en onder­steunt buurt­ini­ti­a­tie­ven om zich zicht­baar te maken en ken­nis, exper­ti­se en mate­ri­a­len aan elkaar te kop­pe­len. In augus­tus start  een cam­pag­ne waar­bij via een com­pe­ti­tie op zoek wordt gegaan naar de bes­te voor­beeld­pro­jec­ten per pro­vin­cie. Meer infor­ma­tie is te vin­den op: groendichterbij.nl »

Ver­groe­ning zorgt voor saam­ho­rig­heid
Bewo­ners die samen­wer­ken aan ver­be­te­rin­gen in hun eigen straat of buurt heb­ben onder­ling beter con­tact. Daar­naast zorgt het geza­men­lijk wer­ken aan gevel­tui­nen, parkjes en boom­spie­gels in de buurt voor meer saam­ho­rig­heid. Onder­zoek toont aan dat er min­der con­flic­ten en span­nin­gen zijn in wij­ken naar­ma­te de wijk groe­ner is. De speel- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den van kin­de­ren nemen toe. Ook kan ver­groe­ning van de wijk lei­den tot een stij­ging van de gemid­del­de prijs van onroe­rend goed. Meer groen op straat heeft dus een duur­zaam effect op natuur, mens en eco­no­mie.