”Ver­groe­nen Geleen­beek levert geld op”

Het opknap­pen en ver­groe­nen van de Geleen­beek van Heer­len tot Sit­tard valt enke­le mil­joe­nen goed­ko­per uit dan geraamd. Het aan­trek­ke­lij­ker maken van de water­loop onder de naam Corio Gla­na moet ruim 30 mil­joen ople­ve­ren. Eco­no­mi­sche model­len leren dat  elke euro die je in zo’n pro­ject stopt er twee ople­vert in baten uit toe­ris­me en recre­a­tie.

Dit zeg­gen water­schap en stich­ting Land­schaps­park De Gra­ven, de orga­ni­sa­ties ach­ter pro­ject Corio Gla­na. Ze ver­wij­zen naar het suc­ces van pro­jec­ten die al zijn gere­a­li­seerd, zoals de omge­ving van Ter­worm in Heer­len, Ter­borgh in Schin­nen en de Bie­sen­hof in Geleen.

De kos­ten van het pro­ject Corio Gla­na waren aan­van­ke­lijk geraamd op 20 mil­joen euro, maar zijn na ver­so­be­rin­gen bij­ge­steld naar een klei­ne 17 mil­joen. Het ver­groe­nen van de beek en omge­ving moet het dub­be­le opbren­gen.

Pro­mo­ten als een groen recre­a­tie­ge­bied
Op ter­mijn wil­len de ini­ti­a­tief­ne­mers het Geleen­beek­dal pro­mo­ten als één groen recre­a­tie­ge­bied. Daar­voor moe­ten wan­del- en fiets­rou­tes wor­den ver­be­terd. Dat com­bi­neert het water­schap met meer ruim­te voor groen en voor de beek, om te zor­gen dat de kans op water­over­last klei­ner wordt.

Bron:
Dag­blad de Lim­bur­ger