Hand­lei­ding Groe­ne School­plei­nen gepre­sen­teerd

Op het groe­ne school­plein van OBS Prin­ses Catha­ri­na-Ama­lia in Den Haag is gis­te­ren de nieu­we VHG-Hand­lei­ding Groe­ne School­plei­nen gepre­sen­teerd. Het is een boek­werk vol inspi­ra­tie en infor­ma­tie voor hove­niers die aan de slag wil­len met het ver­groe­nen van school­plei­nen in hun regio. Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG over­han­dig­de de eer­ste exem­pla­ren aan Son­ja Bleu­land, hoofd pro­gram­ma­bu­reau Alles is Gezond­heid, aan school­di­rec­teur Zina Heikamp en aan Men­no Wever­ling van Wever­ling Groen­pro­jec­ten.
“Met deze hand­lei­ding pro­be­ren we de natuur dich­ter bij de gebrui­ker te bren­gen, in dit geval dus kin­de­ren”, aldus Roozen. “Tege­lij­ker­tijd voe­gen we een inno­va­tie toe aan het groe­ne vak. Een inno­va­tie die een belang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke bete­ke­nis heeft. Het draagt bij aan de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren op aller­lei ter­rei­nen. Op een groen school­plein kun­nen kin­de­ren van alles ont­dek­ken, niet alleen over natuur, maar ook over bewe­gen en spe­len.”
Groen en gezond­heid
VHG heeft de hand­lei­ding ont­wik­keld met steun van het Pro­duct­schap Tuin­bouw. Hier­mee lost de bran­che­or­ga­ni­sa­tie ook de belof­te in het begin dit jaar is gedaan met het teke­nen van de pled­ge ‘Alles is Gezond­heid’. Daar­mee heeft VHG zich name­lijk ver­bon­den aan het Nati­o­naal Pro­gram­ma Pre­ven­tie ‘Alles is Gezond­heid’. “Als groe­ne bran­che onder­schrij­ven we het belang van groen voor de gezond­heid van men­sen. Groen is niet lan­ger alleen maar deco­ra­tie. De posi­tie­ve effec­ten van groen op het wel­zijn en de gezond­heid van men­sen zijn inmid­dels in diver­se onder­zoe­ken aan­ge­toond. Natuur kan een belang­rij­ke rol spe­len in de oplos­sin­gen van heden­daag­se pro­ble­men, zoals het feit dat steeds meer men­sen in een ste­de­lij­ke omge­ving wonen en steeds meer kin­de­ren over­ge­wicht of gedrags­pro­ble­men heb­ben.”
Spe­len, ont­dek­ken en leren
Het groe­ne school­plein van OBS Prin­ses Catha­ri­na-Ama­lia is ont­wor­pen op basis van de idee­ën die de leer­lin­gen zelf heb­ben aan­ge­dra­gen zoals een moes­tuin, een dool­hof, een zand­speel­plaats en een wil­gen­tun­nel. “We heb­ben onge­veer twee jaar de tijd geno­men om samen met de kin­de­ren plan­nen te maken en finan­cie­ring te vin­den”, ver­telt direc­teur Zina Heikamp. “Het was de moei­te waard. Het spe­len is nu veel leu­ker. Er valt van alles te doen, te ont­dek­ken en te leren. Elk leer­jaar heeft de ver­ant­woor­de­lijk­heid over een deel van het plein. Daar zor­gen de kin­de­ren voor het onder­houd. Zo wordt het plein steeds meer een stuk­je van hen­zelf.”
Alles is Gezond­heid
Alles is Gezond­heid is het Nati­o­naal Pro­gram­ma Pre­ven­tie waar­in par­tij­en afspra­ken maken en geza­men­lijk acties onder­ne­men die een bewe­ging op gang bren­gen die men­sen inspi­reert en onder­steunt om aan hun gezond­heid te wer­ken. Thuis, op school, op het werk enzo­voorts.