Groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen wer­ken beter

Groen is niet alleen mooi, je kunt het ook laten wer­ken voor je bedrijf. Duur­zaam­heid als uni­que sel­ling point. Inves­te­ren in groen op bedrij­ven­ter­rei­nen levert ren­de­ment op. Het ver­be­tert de leef­om­ge­ving, ver­hoogt de werk­kwa­li­teit, en gaat gepaard met meer flo­ra en fau­na in Neder­land. 
Er zijn vol­op kan­sen om de groe­ne kwa­li­tei­ten van bedrij­ven­ter­rei­nen te benut­ten. In de opga­ve naar ver­duur­za­ming, het kli­maat­be­sten­dig maken en het bevor­de­ren van een gezon­de werk­om­ge­ving, is er met ver­groe­ning van bedrij­ven­ter­rei­nen winst te beha­len. Op kli­ma­to­lo­gi­sche niveau als oplos­sing voor water­over­last en hit­te­stress en als bij­dra­ge aan natuur­be­houd. Op gezond­heids­vlak geldt, dat door gebou­wen en per­ce­len met groen te omge­ven, een pret­ti­ge werk­om­ge­ving wordt gecre­ëerd, waar­in men­sen zich fijn voe­len, pro­duc­tie­ver wor­den en min­der stress erva­ren. Tel daar­bij op de repre­sen­ta­tie­ve uit­stra­ling en de posi­tie­ve uit­wer­king op het aan­trek­ken van per­so­neel. Er is veel dat pleit voor groen op een bedrij­ven­park.

Eco­no­mi­sche waar­de

Ver­schil­len­de stu­dies heb­ben het aan­ge­toond: een groen bedrij­ven­ter­rein ver­hoogt de eco­no­mi­sche waar­de van een bedrijf, want de waar­de van de grond en het vast­goed stijgt en het ves­ti­gings­kli­maat ver­be­tert. Daar­om inves­te­ren steeds meer onder­ne­mers in een groe­ne omge­ving.
Al vijf­tien jaar werkt Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty & Research (WUR) aan de tran­si­tie van regu­lie­re bedrij­ven­ter­rei­nen tot inspi­re­ren­de en duur­za­me werk­lo­ca­ties. Met groen en water als bouw­ste­nen om bio­di­ver­si­teit, gezond­heid, kli­maat­adap­ta­tie en uit­stra­ling te ver­be­te­ren. Eco­loog dr ir Rob­bert Snep, seni­or onder­zoe­ker groe­ne ste­den en stad­s­eco­lo­gie bij WUR ziet tal van moge­lijk­he­den. “Met het aan­bren­gen van groe­ne daken en wan­den en door onge­bruikt ver­steend opper­vlak­te om te zet­ten naar groen, kun­nen bedrij­ven­ter­rei­nen veel waar­de­vol­ler wor­den voor mens, dier en plant. Ook door bij het park­ma­na­ge­ment de aan­dacht te hou­den bij de natuur­waar­de en open te staan voor eco­lo­gisch beheer, wordt een bij­dra­ge gele­verd aan het behoud van plant- en dier­soor­ten.” Vol­gens Snep gaan de voor­waar­den voor de ont­wik­ke­ling van nieu­we natuur en de eisen die onder­ne­mers aan hun werk­om­ge­ving stel­len, heel goed samen.

Meer­waar­de

Pro­vin­cies en gemeen­tes erken­nen de meer­waar­de van groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen en sti­mu­le­ren een groe­ne inrich­ting. Pla­no­lo­gen, eco­lo­gen, ont­wik­ke­laars, over­he­den en onder­ne­mers  weten elkaar steeds vaker te vin­den rond begrip­pen als bele­vings­waar­de, ruim­te­lij­ke kwa­li­teit, gebieds­iden­ti­teit en waar­de­ont­wik­ke­ling van vast­goed. Juist in de vroe­ge plan­fa­se zijn er moge­lijk­he­den om zon­der veel kos­ten de natuur­waar­de van een ter­rein aan­zien­lijk te ver­ho­gen. Bij­voor­beeld door bij ver­ka­ve­ling en ori­ën­ta­tie van infra­struc­tuur reke­ning te hou­den met struc­tu­ren van de natuur in de omge­ving.
Maar ook op bedrijfs­ni­veau kan groen op een ter­rein wor­den inge­bracht. Want het natuur­lij­ker maken van een bedrij­ven­ter­rein hoeft niet met hoge kos­ten gepaard te gaan. Met een bio­di­ver­si­teits­meng­sel van bloem­bol­len met een lang­du­ri­ge bloei­tijd fleurt een saai bedrij­ven­ter­rein maan­den­lang op, en boven­dien vergt het haast geen onder­houd.

Aan­ge­na­me plek

Er zijn mooie voor­beel­den van ter­rei­nen waar het ste­rie­le bedrijfs­groen is omge­vormd naar bloem­rijk gras­land en vas­te plan­ten­bor­ders. Zo kreeg de een­to­ni­ge vege­ta­tie op de bedrijfs­ter­rei­nen van een bier­brou­we­rij in Zoe­ter­wou­de, van een che­mie­be­drijf in Moer­dijk en een bedrijf van medi­sche appa­ra­ten in Best, door de toe­voe­ging van bloe­men en plan­ten veel meer waar­de voor de natuur. En op bedrij­ven­ter­rein Hes­sen­poort in Zwol­le is een beton­nen broe­d­wand geplaatst voor oever­zwa­lu­wen, groei­en er bloe­men in ber­men, is een krui­den­strook inge­zaaid en zijn wan­del­pa­den aan­ge­legd. Zo’n werk­om­ge­ving nodigt uit tot bewe­gen en tot rust komen, wat posi­tief werkt op het func­ti­o­ne­ren van men­sen. Ver­groe­nen loont! Door vrij en inno­va­tief te den­ken, kan een bedrij­ven­ter­rein een aan­ge­na­me plek wor­den voor werk en vrije tijd, de bio­di­ver­si­teit ver­gro­ten en tevens een posi­tie­ve bij­dra­ge leve­ren aan kli­maat­ef­fec­ten.