Woens­dag start ver­groe­ning van Utrecht­se sin­gels

De sin­gel gaat ver­groend wor­den. Van­af woens­dag star­ten werk­zaam­he­den om  de eco­lo­gi­sche– en beeld­kwa­li­teit van de his­to­ri­sche sin­gel, de zoge­he­ten Stads­bui­ten­gracht, te ver­be­te­ren.
Deze drie jaar duren­de pilot gaat ervoor zor­gen dat er tus­sen de Tol­steeg­brug en de Weerd­brug op ver­schil­len­de loca­ties wil­gen­te­nen­bol­len komen gevuld met water­plan­ten en een aan­tal drij­ven­de eilan­den met moe­ras­plan­ten. Aan de Malies­in­gel komt een natuur­vrien­de­lij­ke oever
Het groe­ner en aan­trek­ke­lij­ker maken van de Stads­bui­ten­gracht is een idee van bewo­ners die zich ver­e­nigd heb­ben in de Ini­ti­a­tief­groep Ver­groe­ning Sin­gel. Omdat dit park een rijks­mo­nu­ment is, is er streng op toe­ge­zien of de ingre­pen pas­sen bij een 19e eeuws stads­park in Engel­se stijl, met een strak­ke oever tot aan de water­lijn.
Aan­staan­de woens­dag geven geven Hoog­heem­raad Jan­sen op de Haar en Wet­hou­der Gel­dof bij de Heren­brug het offi­ci­ë­le start­sein voor de ver­groe­ning van de Utrecht­se sin­gel. Bekijk hier­on­der een deel van de plan­nen.
Bron: Nu.nl