Won­der­woods, een uniek ver­ti­caal bos in Utrecht

De pre­sen­ta­tie van het pro­ject Won­der­woods — twee torens van 70 en 90 meter hoog met als ken­merk veel bin­nen en bui­ten groen — trok op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te een vol­le zaal. Won­der­woods is een geza­men­lijk pro­ject van MSVA Archi­tects uit Amster­dam en de Ita­li­aan Ste­fa­no Boe­ri. Deze laat­ste is bekend van het Bosco […]

Utrecht maait par­ken met paard en wagen

Utrecht zet sinds kort paard en wagen in om de sin­gels en par­ken de stad te onder­hou­den. Een boer maait het gras op de ouder­wet­se manier en hij wordt daar­bij gehol­pen door bewo­ners van de bin­nen­stad. Het maai­en roept niet alleen nos­tal­gi­sche gevoe­lens op bij voor­bij­gan­gers, maar het is ook beter voor het mili­eu. De […]

Utrecht stapt over op vol­le­dig bio­lo­gi­sche bloe­men

Dank­zij een aan­ge­no­men motie van de Par­tij voor de Die­ren en de Chris­ten­Unie maak het Utrecht­se col­le­ge van B&W een plan om zo snel moge­lijk over te stap­pen op bio­lo­gi­sche bloe­men. Dit geldt voor zowel bloem­bol­len als boe­ket­ten, zaden en plan­ten. PvdD-raads­­lid Eva van Esch: “Dank­zij onze motie gaat het col­le­ge écht aan de slag […]

ASR opent ‘groen’ hoofd­kan­toor in Utrecht

Ver­ze­ke­raar ASR heeft woens­dag­mid­dag in Utrecht zijn gere­no­veer­de hoofd­kan­toor geo­pend. Een groen hoofd­kan­toor, want op bedrij­ven­ter­rein Rijns­weerd staat nu één van de meest ener­gie­zui­ni­ge gebou­wen van Neder­land. Het gebouw tegen­over het pro­vin­cie­huis in Utrecht is vol­gens ASR een knap staal­tje duur­zaam bou­wen. Er is zeker drie jaar aan geklust. Het hoofd­kan­toor van de ver­ze­ke­raar heeft […]

Meer groen langs fiets­straat Hoge­lan­den

Een aan­trek­ke­lij­ke fiets­rou­te langs de Vecht met meer groen en ruim­te om te wan­de­len en te recre­ë­ren. Dat moet de Hoge­lan­den West­zij­de (WZ) wor­den nu het col­le­ge het func­ti­o­neel ont­werp van de straat tus­sen de Rode- en de Mar­nix­brug heeft vast­ge­steld. Na ver­van­ging van de kade eind 2016, start de aan­leg van de fiets­straat en […]

Utrecht gaat nog meer inves­te­ren in de ont­wik­ke­ling van een groe­ne stad

Utrecht is een com­pac­te, leven­di­ge stad met prach­ti­ge oude én nieu­we par­ken en plant­soe­nen. Nu de stad snel groeit, neemt de vraag naar groe­ne plek­ken voor recre­a­tie, natuur en ont­moe­ting toe. Ook in 2016 inves­teert de gemeen­te Utrecht in groen in en om de stad van­uit het meer­ja­ren­groen­pro­gram­ma. Zo draagt de gemeen­te onder meer bij […]

Sin­gel in Utrecht groe­ner dank­zij groe­ne belan­gen­be­har­ti­ging omwo­nen­den

Een ver­fris­sen­de duik van­af de Heren­brug in het koe­le water. Het was don­der­dag­mid­dag in de zin­de­ren­de hit­te een aan­trek­ke­lij­ke optie als start­sein voor de ver­groe­ning van de Utrecht­se sin­gel. Ver­stan­di­ger was het ech­ter om Hoog­heem­raad Jan­sen op de Haar en wet­hou­der Gel­dof van­af een boot­je een wil­gen­te­nen­bol met drijf­blad­plan­ten en een mos­sel­krat in het water […]

Woens­dag start ver­groe­ning van Utrecht­se sin­gels

De sin­gel gaat ver­groend wor­den. Van­af woens­dag star­ten werk­zaam­he­den om  de eco­lo­gi­sche– en beeld­kwa­li­teit van de his­to­ri­sche sin­gel, de zoge­he­ten Stads­bui­ten­gracht, te ver­be­te­ren. Deze drie jaar duren­de pilot gaat ervoor zor­gen dat er tus­sen de Tol­steeg­brug en de Weerd­brug op ver­schil­len­de loca­ties wil­gen­te­nen­bol­len komen gevuld met water­plan­ten en een aan­tal drij­ven­de eilan­den met moe­ras­plan­ten. Aan de Malies­in­gel komt een natuur­vrien­de­lij­ke oever Het […]

207 nieu­we appar­te­men­ten in Tuin­dorp Oost geves­tigd op ‘Groe­ne kop’ krij­gen groe­ne daken

Op de plek waar nu het zorg­cen­trum van Careyn staat komen in 2018 vier nieu­we appar­te­men­ten­blok­ken. Het gebouw aan de Win­kler­laan gaat tegen de vlak­te en gaat plaats­ma­ken voor 207 appar­te­men­ten. Naast een blok met zorg­wo­nin­gen, komen er woon­blok­ken met een mix van soci­a­le, mid­deldu­re en dure beleg­gers­huur­wo­nin­gen en koop­ap­par­te­men­ten. De nieuw­bouw krijgt een groen […]

Gemeen­te Utrecht gaat groe­ne daken en gevels sub­si­di­ë­ren

Na gro­te ste­den als Amster­dam en Den haag komt de gemeen­te Utrecht nu ook met een sub­si­die om voor ver­groe­ning in de stad te zor­gen. Doel is om Utrecht groe­ner, duur­za­mer en leef­baar­der te maken. Dit wil men berei­ken door het ver­groe­nen van daken of gevels van een woning, gara­ge, schuur, of school te sti­mu­le­ren via deze […]