ASR opent ‘groen’ hoofd­kan­toor in Utrecht

Ver­ze­ke­raar ASR heeft woens­dag­mid­dag in Utrecht zijn gere­no­veer­de hoofd­kan­toor geo­pend. Een groen hoofd­kan­toor, want op bedrij­ven­ter­rein Rijns­weerd staat nu één van de meest ener­gie­zui­ni­ge gebou­wen van Neder­land.

Het gebouw tegen­over het pro­vin­cie­huis in Utrecht is vol­gens ASR een knap staal­tje duur­zaam bou­wen. Er is zeker drie jaar aan geklust. Het hoofd­kan­toor van de ver­ze­ke­raar heeft nu een bij­en­ho­tel, vogel­kas­ten, een park voor de hele buurt en bij­na over­al dub­be­le bui­ten­mu­ren. Het bedrijf ver­bruikt nu 56% min­der ener­gie.

De tuin bij het kan­toor­ge­bouw moet ervoor zor­gen dat dier­soor­ten die niet meer voor­ko­men in de pro­vin­cie, maar er wel horen, weer een plek­je krij­gen. Inmid­dels zijn er al sala­man­ders en ring­slan­gen gespot.

Bij de ope­ning van het gebouw waren ook scho­len in Utrecht betrok­ken. Het geld dat ASR bespaard op ener­gie kun­nen Utrecht­se scho­len name­lijk win­nen. Ze moe­ten daar­voor met duur­za­me ver­be­te­rin­gen komen voor hun eigen school­ge­bouw.

Met de ope­ning van het ver­nieuw­de hoofd­kan­toor heeft ASR alle 3000 mede­wer­kers nu op één plek zit­ten.
bron: rtvutrecht.nl