Utrecht maait par­ken met paard en wagen

Utrecht zet sinds kort paard en wagen in om de sin­gels en par­ken de stad te onder­hou­den. Een boer maait het gras op de ouder­wet­se manier en hij wordt daar­bij gehol­pen door bewo­ners van de bin­nen­stad.
Het maai­en roept niet alleen nos­tal­gi­sche gevoe­lens op bij voor­bij­gan­gers, maar het is ook beter voor het mili­eu. De manier van maai­en is dan ook eco­lo­gisch, zegt de gemeen­te. “We knip­pen nu het gras en de plan­ten met een lage machi­ne. Deze knipt, maar slaat niet. We maken daar­door min­der lawaai en wil­de plan­ten komen er eer­der door terug.”
Vol­gens de gemeen­te Utrecht heb­ben inwo­ners van de stad zelf gevraagd om de ambach­te­lij­ke vorm van groen­on­der­houd. Bewo­ners zijn van har­te uit­ge­no­digd om samen met de boer een hooi­vork of een hark op te pak­ken.
bron: rtv utrecht