Won­der­woods, een uniek ver­ti­caal bos in Utrecht

De pre­sen­ta­tie van het pro­ject Won­der­woods — twee torens van 70 en 90 meter hoog met als ken­merk veel bin­nen en bui­ten groen — trok op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te een vol­le zaal. Won­der­woods is een geza­men­lijk pro­ject van MSVA Archi­tects uit Amster­dam en de Ita­li­aan Ste­fa­no Boe­ri. Deze laat­ste is bekend van het Bosco Ver­ti­ca­le in Mil­aan. Het pro­ject wordt opge­le­verd in 2022. Ont­wik­ke­laars zijn G&S Vast­goed en Kon­dor Wes­sels Pro­jec­ten. De lezing op Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te werd ver­zorgd door Mat­thi­as Kooi­j­man; archi­tect van MVSA Archi­tects en Timo Cents; land­schaps­ar­chi­tect van Arca­dis.
De twee torens van Won­der­woods voor­zien in een mix van wonen, wer­ken, ont­span­ning, cul­tuur en hore­ca. Er wor­den onge­veer 300 koop- en huur­wo­nin­gen gere­a­li­seerd. Een deel wordt ver­huurd vol­gens het inno­va­tie­ve con­cept ‘Key Wor­ker Hou­sing’. En maar liefst 27 km2 ruim­te wordt inge­ruimd voor kan­to­ren, fit­ness- en yoga ruim­tes en een ‘Play­lab’, een ruim­te waar jong en oud op een inter­ac­tie­ve manier ken­nis kan maken met inno­va­ties.
Won­der­woods zal – er wor­den 360 bomen 9.640 strui­ken en hees­ters geplant — voor­zien in gezond­heids­voor­de­len. Zo zal het groen 5,4 ton CO2 opne­men,  41,4 ton zuur­stof pro­du­ce­ren, fijn­stof afvan­gen en hit­te­stress ver­min­de­ren. En het onder­houd? Vol­gens Mat­thi­as Kooi­j­man wor­den ‘hove­niers getraind tot absei­lers’ in plaats van ‘absei­lers tot hove­niers’. Ver­der is er vol­gens hem – in over­leg met boom­kwe­kers – in het ont­werp ook met de sei­zoe­nen reke­ning gehou­den… Kale bomen geven het pro­ject een heel ander en onge­wenst aan­zien dan wat de archi­tec­ten voor ogen stond…