Utrecht stapt over op vol­le­dig bio­lo­gi­sche bloe­men

Dank­zij een aan­ge­no­men motie van de Par­tij voor de Die­ren en de Chris­ten­Unie maak het Utrecht­se col­le­ge van B&W een plan om zo snel moge­lijk over te stap­pen op bio­lo­gi­sche bloe­men.
Dit geldt voor zowel bloem­bol­len als boe­ket­ten, zaden en plan­ten. PvdD-raads­lid Eva van Esch: “Dank­zij onze motie gaat het col­le­ge écht aan de slag om de ach­ter­uit­gang van de bio­di­ver­si­teit en van de bij­en­po­pu­la­tie te hel­pen stop­pen.”
De ach­ter­uit­gang van het aan­tal bij­en, hom­mels, vlin­ders en ande­re bestui­vers komt voor een groot deel door het gebruik van gif­ti­ge bestrij­dings­mid­de­len. Voor­al voor bloem­bol­len, maar ook voor boe­ket­ten, zaden en plan­ten wordt veel gif gebruikt. Van Esch: “Het col­le­ge zegt belang te hech­ten aan bio­di­ver­si­teit en het tegen­gaan van bij­en­sterf­te, maar koopt nog steeds voor een groot deel niet-bio­lo­gi­sche bloe­men in. Gif­ti­ge bloe­men zijn dode­lijk voor bij­en en ande­re bestui­vers. Als je die bloe­men in de stad plant, ben je juist bezig de bio­di­ver­si­teit in Utrecht te ver­slech­te­ren. Ook al is het col­le­ge al op de goe­de weg, onze aan­ge­no­men motie geeft hen een flin­ke duw in de goe­de rich­ting, waar­door er zo snel moge­lijk een ein­de gemaakt wordt aan het gebruik van gif­ti­ge bloe­men.”
In Amster­dam en Den Haag kreeg de Par­tij voor de Die­ren het al eer­der voor elkaar om het col­le­ge aan te spo­ren tot het zo snel moge­lijk over­gaan naar vol­le­dig bio­lo­gi­sche bloe­men. Van Esch: “Het is dus zeer goed moge­lijk om alleen bio­lo­gi­sche bloe­men te gebrui­ken. Wil Utrecht op een bepaal­de plek in de stad bloe­men plan­ten die nog niet beschik­baar zijn in een bio­lo­gi­sche vari­ant, dan moet men er gewoon voor kie­zen een ander soort bloe­men te plan­ten die wél bio­lo­gisch zijn en die ook bij­en, hom­mels en vlin­ders aan­trek­ken.”
Het col­le­ge moet nog in 2016 een plan van aan­pak maken. De Par­tij voor de Die­ren zet erop in dat in het plant­sei­zoen van 2017 al vol­le­dig op bio­lo­gi­sche bloe­men, bloem­bol­len, zaden en plan­ten wordt over­ge­stapt.
Bron: stadbladutrecht.nl