Meer groen langs fiets­straat Hoge­lan­den

Een aan­trek­ke­lij­ke fiets­rou­te langs de Vecht met meer groen en ruim­te om te wan­de­len en te recre­ë­ren. Dat moet de Hoge­lan­den West­zij­de (WZ) wor­den nu het col­le­ge het func­ti­o­neel ont­werp van de straat tus­sen de Rode- en de Mar­nix­brug heeft vast­ge­steld. Na ver­van­ging van de kade eind 2016, start de aan­leg van de fiets­straat en het groen langs de kade.

De Vecht is voor fiet­sers en wan­de­laars een prach­ti­ge en van­zelf­spre­ken­de rou­te de stad in en uit. Deze rou­te ver­bindt de bin­nen­stad met de groe­ne omge­ving van het Noor­der­park. Aan de west­zij­de van de Vecht, van­af de Hoge­lan­den de stad in, wordt de rou­te nog niet veel gebruikt voor recre­a­tie. De hui­di­ge inrich­ting met gepar­keer­de auto’s langs de kade en wei­nig groen nodigt hier onvol­doen­de toe uit.
Eer­der stel­de de gemeen­te­raad de Vecht­vi­sie vast. Samen met bewo­ners werd voor­ge­steld deze rou­te aan­trek­ke­lij­ker te maken met meer bomen en groen. De hui­di­ge wegin­de­ling wordt aan­ge­past naar een fiets­straat en er komt langs de Vecht een wan­del­pad. De fiets­straat ver­bindt de aan­gren­zen­de buur­ten en sluit aan op de geplan­de door­fiets­rou­te over de west­oe­ver van de Vecht rich­ting bin­nen­stad.
Met meer groen ont­staat niet alleen een aan­trek­ke­lij­ke woon- en recre­a­tie­om­ge­ving, het draagt ook bij aan meer bio­di­ver­si­teit. Langs de Hoge­lan­den West­zij­de komt meer dan 1000 m² extra groen en komen 18 bomen meer terug dan er nu staan. Voor het aan­leg­gen van de groe­ne kade en de fiets­straat ver­plant of ver­vangt de gemeen­te een aan­tal slecht groei­en­de sier­ker­sen.
De ruim­te voor meer groen ont­staat door een aan­tal par­keer­plaat­sen op te hef­fen en door van haaks­par­ke­ren naar lang­s­par­ke­ren over te gaan. In de nieu­we situ­a­tie blij­ven er vol­doen­de par­keer­plek­ken beschik­baar, zelfs boven de par­keer­norm in de buurt. Dit is onder­bouwd door par­keer­on­der­zoek. Op ver­zoek van bewo­ners zijn extra par­keer­plaat­sen opge­no­men aan de rand van het Moer­bei­plant­soen, met laad- en los­plek­ken voor vracht­wa­gens.
Door aan­pas­sin­gen aan het trot­toir langs de wonin­gen ont­staat ook meer ruim­te voor groen. Bij de exac­te inrich­ting van het groen wor­den bewo­ners nauw betrok­ken. In het ont­werp zijn twee zit­plek­ken aan het water opge­no­men. Eén op de kop van het Wijn­be­s­plant­soen, de ander op de kop van de straat Ondiep zodat de bewo­ners de Vecht meer kun­nen erva­ren.
Het func­ti­o­neel ont­werp wordt ver­der uit­ge­werkt.  Naar ver­wach­ting star­ten de werk­zaam­he­den voor het ver­groe­nen en de inrich­ting tot fiets­straat medio 2017 na het ver­van­gen van de beschoei­ing van de Vecht. Het ont­werp is te vin­den op www.utrecht.nl/visievechtoevers.