Gemeen­te Utrecht gaat groe­ne daken en gevels sub­si­di­ë­ren

Na gro­te ste­den als Amster­dam en Den haag komt de gemeen­te Utrecht nu ook met een sub­si­die om voor ver­groe­ning in de stad te zor­gen. Doel is om Utrecht groe­ner, duur­za­mer en leef­baar­der te maken. Dit wil men berei­ken door het ver­groe­nen van daken of gevels van een woning, gara­ge, schuur, of school te sti­mu­le­ren via deze rege­ling.
De gemeen­te heeft hier­voor de ‘sub­si­die­re­ge­ling groe­ne daken en groe­ne gevels’ opge­steld. Het hui­di­ge bud­get voor meer groen in de stad is aan­ge­vuld met € 150.000,00. Er kun­nen nu meer doel­groe­pen gebruik­ma­ken van de rege­ling, en tot een hoger bedrag per aan­vraag.
De sub­si­die is alleen van toe­pas­sing op de de aan­leg van exten­sie­ve groe­ne daken en groe­ne gevels. Dat wil zeg­gen niet de even­tu­e­le aan­pas­sing van het dak, maar de groe­ne laag erop: plan­ten en het sub­straat wor­den gesub­si­di­eerd.
Groe­ne daken en zon­ne­pa­ne­len
Het is moge­lijk om op één dak zowel groen aan te leg­gen als zon­ne­pa­ne­len te plaat­sen. Groe­ne daken en zon­ne­pa­ne­len ver­ster­ken zelfs elkaars wer­king. De scha­duw van de pane­len zorgt voor meer ver­schil­len­de dier­soor­ten op het dak. Daar­naast wer­ken de zon­ne­pa­ne­len beter door het koe­lende effect van een groen dak.
Meer infor­ma­tie over de sub­si­die­re­ge­ling en het aan­vra­gen daar­van vind u hier.
Bron: Gemeen­te Utrecht