Sin­gel in Utrecht groe­ner dank­zij groe­ne belan­gen­be­har­ti­ging omwo­nen­den

Een ver­fris­sen­de duik van­af de Heren­brug in het koe­le water. Het was don­der­dag­mid­dag in de zin­de­ren­de hit­te een aan­trek­ke­lij­ke optie als start­sein voor de ver­groe­ning van de Utrecht­se sin­gel. Ver­stan­di­ger was het ech­ter om Hoog­heem­raad Jan­sen op de Haar en wet­hou­der Gel­dof van­af een boot­je een wil­gen­te­nen­bol met drijf­blad­plan­ten en een mos­sel­krat in het water te laten zak­ken. Het moet op ter­mijn lei­den tot scho­ner water en dan wordt die ver­fris­sen­de duik nog veel aan­trek­ke­lij­ker.
Het groe­ner en aan­trek­ke­lij­ker maken van de Stads­bui­ten­gracht is een idee van bewo­ners die zich ver­e­nigd heb­ben in de Ini­ti­a­tief­groep Ver­groe­ning Sin­gel. “Aan­lei­ding waren de beton­nen ran­den die in 2012 plot­se­ling langs de sin­gel wer­den geplaatst”, ver­telt mede-ini­ti­a­tief­neem­ster Harm­ke van Dam. “Om te voor­ko­men dat we weer zes­tig jaar moe­ten wach­ten voor we iets aan ver­groe­ning kun­nen doen, heb­ben we als omwo­nen­den zelf plan­nen gemaakt.”
De samen­wer­king met de gemeen­te en het water­schap die daar­op volg­de, is vol­gens Van Dam goed ver­lo­pen. “We besef­fen heel goed dat we die beton­nen ran­den niet zomaar even kun­nen weg­krij­gen. Maar uit­ein­de­lijk zijn we geko­men tot een mooie mix van bewo­ners­wen­sen, die vol­doen aan de rand­voor­waar­den van gemeen­te en water­schap.”
Op ini­ti­a­tief van de ini­ti­a­tief­groep komen er tus­sen de Tol­steeg­brug en Weerd­brug op ver­schil­len­de loca­ties wil­gen­te­nen­bol­len, gevuld met water­plan­ten en een aan­tal drij­ven­de eilan­den met moe­ras­plan­ten. Aan de Malies­in­gel komt een natuur­vrien­de­lij­ke oever. “Het gaat voor­lo­pig om een pilot van drie jaar, waar­in we wil­len aan­to­nen dat de plan­nen ook in de prak­tijk wer­ken”, ver­volgt Van Dam. “Uit­ein­de­lijk moet de sin­gel een mooie groe­ne én blau­we slin­ger wor­den.”
Van­ach­ter een mos­sel­krat, die voor de gele­gen­heid dienst doet als kathe­der, spreekt wet­hou­der Kees Gel­dof (open­ba­re ruim­te en groen) van een prach­tig ini­ti­a­tief. “Dit is een per­fect voor­beeld van het mot­to ‘Utrecht maken we samen’. Bewo­ners ste­ken zelf de han­den uit de mou­wen en de idee­ën zijn inno­va­tief. Het expe­ri­ment met wil­gen­te­nen­bol­len is hier bij­voor­beeld nog niet eer­der uit­ge­voerd.”
Pot­je
Con­stan­tijn Jan­sen op de Haar is hoog­heem­raad, een soort wet­hou­der bij het water­schap. Hij laat weten dat de sin­gel het decor is van zijn dage­lijk­se gang naar de groot­grut­ter. “Dus dat moet er wel mooi uit­zien”, zegt hij met een vet­te knip­oog, om er seri­eus aan toe te voe­gen dat het water­schap meer wil gaan doen met bewo­ners­ini­ti­a­tie­ven. “Daar­voor heb­ben we een apart pot­je, waar­uit we ook bij­dra­gen aan dit pro­ject.”
Zui­ve­ren­de mos­se­len
Naast bewo­ners, gemeen­te en water­schap helpt ook eco­lo­gisch advies­bu­reau Waar­den­burg aan het ver­be­te­ren van water en eco­lo­gie in en rond­om de sin­gel. “We gebrui­ken daar bij­voor­beeld lege mos­sel­krat­ten voor”, ver­telt mede­werk­ster Iris van Gogh. “Die heb­ben we ver­zwaard zodat ze op de bodem blij­ven lig­gen. Mos­se­len zul­len zich daar­in hech­ten en door­dat ze onder meer blauw­al­gen eten, heb­ben ze een zui­ve­rend effect op het water.”
Bron: stadsbladutrecht.nl