Een mini­golf in Den Haag wordt moes­tuin

Het voor­ma­li­ge mid­get­golf­ter­rein in het West­broek­park Den Haag wordt omge­bouwd tot een nieuw bio­lo­gisch res­tau­rant met een eet­ba­re tuin. Onder de naam ‘Blos­som in het Park’ krijgt het park een res­tau­rant met een tuin waar­in het draait om natuur­pro­duc­ten die op de menu­kaart terug te vin­den zijn. De kas en de tuin zijn duur­zaam en […]

Gemeen­te ont­werpt gra­tis groe­ne tui­nen

De gemeen­te Lei­den ont­werpt op dins­dag­avond 9 febru­a­ri gra­tis tui­nen met min­der ste­nen. Van 17.00 tot 19.30 zijn alle inwo­ners van Lei­den wel­kom in de hal van het Stad­huis. De groe­nex­perts van de gemeen­te staan klaar om de geïn­te­res­seer­den te hel­pen met het ont­werp voor een groe­ne­re tuin die niet te veel onder­houd vergt. De eer­ste 25 […]

Op de Tuin en Land­schap Expe­rien­ce kan ieder­een kli­maat­ko­ning zijn

De Tuin en Land­schap Expe­rien­ce bestaat uit zeven ver­schil­len­de bele­vings­ruim­ten, waar alles draait om het ‘Cir­cus van de kli­maat­ver­an­de­ring’. De laat­ste ruim­te — Back to rea­li­ty — is bedoeld om de bood­schap te laten beklij­ven en bezoe­kers weer met bei­de benen op de grond te bren­gen. Vol­gens tuin­ont­wer­per Ange­la War­mer­dam is het een behoor­lijk over­gang; […]

Gra­tis plan­ten tegen inle­ve­ring van tegel tij­dens Nati­o­na­le Tuin­week

Van van 11 t/m 19 juni vindt de Nati­o­na­le Tuin­week plaats met de hele week veel groe­ne acti­vi­tei­ten in het land; van fiets­tocht tot tuin­con­cert. Een spe­ci­a­le actie om voor groen in de stad te krij­gen is gepland op 11 juni. Dan krijg je bij de Intra­tuin tegen inle­ve­ring van een tegel twee gra­tis plan­ten voor […]

Open week op de school­tui­nen in Amster­dam

Van 20 t/m 24 juni vindt de ‘Open week School­tui­nen Amster­dam’ plaats. Een mooie gele­gen­heid voor zowel ouders als kin­de­ren om samen de Amster­dam­se school­tuin­tjes te bewon­de­ren en een tuin­les mee te maken. U bent die week wel­kom van 08.00 tot 16.00 uur in één van de tui­nen. Alvast voor in de agen­da: op woens­dag […]

De Leven­de Tuin publieks­cam­pag­ne gaat nieu­we fase in op Tuin & Life­sty­le Event 2016

Met een inspi­ra­tie­tuin op de nieu­we con­su­men­ten­beurs Tuin & Life­sty­le in Ahoy Rot­ter­dam, een kleur­rij­ke fol­der én een app gaat de publieks­cam­pag­ne van De Leven­de Tuin een nieu­we fase in. Een fase waar­in de mani­fest­part­ners zich nog meer con­cen­tre­ren op het inspi­re­ren en acti­ve­ren van de con­su­ment om hun leef­om­ge­ving te ver­groe­nen. De inspi­ra­tie­tuin van […]

Kweek­sys­teem op stads­dak ver­min­dert druk op riool

Roof­food is een kweek­sys­teem dat groen­te­teelt op stads­da­ken moge­lijk maakt. De bij­be­ho­ren­de water­buf­fer ver­min­dert daar­naast de druk op het riool in de stad. Het Roof­­food-sys­­­teem, dat is ont­wik­keld door het Neder­land­se Grown­Down­To­wn, bestaat uit een water­buf­fer waar­op een laag met voed­sel­krat­jes past. Kwe­ke­rij Lin­den­hoff Open Tuin levert de krat­jes met daar­in voor­ge­kweek­te jon­ge groen­te­ge­was­sen en […]

Cur­sus Maai­en met beleid – bloei­en­de ber­men in Ypen­burg

Op 22 april is de start­bij­een­komst voor de cur­sus Maai­en met beleid – bloei­en­de ber­men in Ypen­burg, Den Haag. Ken­ners van inheem­se plan­ten wor­den uit­ge­no­digd om bij deze bij­een­komst aan­we­zig te zijn. In deze cur­sus leren de deel­ne­mers hun gro­te ken­nis van de inheem­se plan­ten toe te pas­sen om een beheer­ad­vies te geven. Inlich­tin­gen en […]

Fees­te­lij­ke ople­ve­ring groe­ne gevel­tuin in Arn­hem

In het Arn­hem­se Spij­kerkwar­tier wordt aan­staan­de don­der­dag 10 maart in aan­we­zig­heid van wet­hou­der Ine van Burg­ste­den een groe­ne gevel­tuin ont­huld. Het betreft een gevel van een appar­te­men­ten­ge­bouw op de krui­sing Spij­ker­straat — Boek­hor­sten­straat. De groe­ne gevel is een ini­ti­a­tief van woning­co­ör­pe­ra­tie Volks­huis­ves­ting samen met de ver­e­ni­ging van eige­na­ren van het com­plex.  De gemeen­te Arn­hem heeft […]

‘Tegel eruit, plant erin’ tij­dens Nati­o­na­le Tuin­week

De Ver­e­ni­ging Groei & Bloei – de groot­ste tuin­ver­e­ni­ging van Neder­land en Bel­­gie- orga­ni­seert dit jaar voor het eerst de Nati­o­na­le Tuin­week. Dit eve­ne­ment, dat dit jaar voor het eerst geor­ga­ni­seerd wordt door de ver­e­ni­ging, zal plaats­vin­den van 14 tot en met 21 juni. Groei & Bloei beoogt met de Nati­o­na­le Tuin­week zo veel moge­lijk […]