Gra­tis plan­ten tegen inle­ve­ring van tegel tij­dens Nati­o­na­le Tuin­week

Van van 11 t/m 19 juni vindt de Nati­o­na­le Tuin­week plaats met de hele week veel groe­ne acti­vi­tei­ten in het land; van fiets­tocht tot tuin­con­cert.
Een spe­ci­a­le actie om voor groen in de stad te krij­gen is gepland op 11 juni. Dan krijg je bij de Intra­tuin tegen inle­ve­ring van een tegel twee gra­tis plan­ten voor in de tuin. De unie­ke inwis­sel­ac­tie ‘Tegel eruit, Plant erin’, wordt geor­ga­ni­seerd door Groei & Bloei samen met Intra­tuin. Doel is om zo veel moge­lijk tegels uit tui­nen te krij­gen en deze aan te vul­len met plan­ten en bloe­men.
Nati­o­na­le Tuin­week
Dit jaar vindt de Nati­o­na­le Tuin­week plaats van 11 tot en met 19 juni. De Nati­o­na­le Tuin­week sluit aan bij een groei­en­de belang­stel­ling voor tui­nie­ren en alles wat met groen te maken heeft. Denk bij­voor­beeld aan meer groen om wonin­gen en bedrij­ven. Vaak kan dat wor­den gere­a­li­seerd zon­der veel (extra) ruim­te­be­slag, bij­voor­beeld op braak­lig­gen­de ter­rei­nen, in bin­nen­tui­nen en ver­ti­caal tegen gevels of op bal­kons. Op braak­lig­gen­de ter­rei­nen ont­staan buurts­moes­tui­nen. Gue­r­il­la Gar­de­ning en samen tui­nie­ren zijn vor­men die der­ti­gers en veer­ti­gers aan­spreekt. Stads­tuin­bouw orga­ni­sa­ties sti­mu­le­ren bewo­ners meer te doen met groen.
Nati­o­na­le Tui­nen week­end 
Ook dit jaar is het Open Tui­nen Week­end de fees­te­lij­ke afslui­ting van de Nati­o­na­le Tuin­week. Tij­dens dit week­end kun­nen bezoe­kers tal van idee­ën opdoen in tui­nen – groot en klein – van ech­te tuin­lief­heb­bers. Ont­dek mooie en bij­zon­de­re bloe­men- en plan­ten­com­bi­na­ties, wan­del door ori­gi­neel ont­wor­pen tui­nen en bekijk aller­lei mate­ri­a­len en toe­pas­sin­gen. Een mooie gele­gen­heid om ande­re tuin­lief­heb­bers te ont­moe­ten, tips en trucs uit te wis­se­len en ver­nieu­wen­de idee­ën op te doen voor de eigen tuin. De tui­nen zijn in heel Neder­land te bezich­ti­gen.