Kweek­sys­teem op stads­dak ver­min­dert druk op riool

Roof­food is een kweek­sys­teem dat groen­te­teelt op stads­da­ken moge­lijk maakt. De bij­be­ho­ren­de water­buf­fer ver­min­dert daar­naast de druk op het riool in de stad.
Het Roof­food-sys­teem, dat is ont­wik­keld door het Neder­land­se Grown­Down­To­wn, bestaat uit een water­buf­fer waar­op een laag met voed­sel­krat­jes past. Kwe­ke­rij Lin­den­hoff Open Tuin levert de krat­jes met daar­in voor­ge­kweek­te jon­ge groen­te­ge­was­sen en krui­den, en plaatst deze in het sys­teem.
De water­buf­fer zorgt ervoor dat het dak bij hef­ti­ge bui­en een deel van het regen­wa­ter opvangt. Dit water nemen de gewas­sen ver­vol­gens zelf op. De gewas­sen vol­groei­en op het dak, waar­na ze kun­nen wor­den geoogst. Dat maakt het gebruik van het kweek­sys­teem inte­res­sant voor gebruik in de hore­ca.
Wan­neer de groen­ten zijn geoogst, wor­den de krat­jes ver­van­gen door nieu­we krat­jes. Grown­Down­To­wn neemt de oude krat­jes terug en garan­deert naar eigen zeg­gen het her­ge­bruik ervan. Daar­naast zorgt het bedrijf voor het onder­houd van het kweek­sys­teem.
Loka­le voed­sel­voor­zie­ning
De mis­sie van Grown­Down­To­wn is naar eigen zeg­gen om de stad op inno­va­tie­ve manie­ren te ver­groe­nen en ‘ver­groen­ten’. Uit onder­zoek van het bedrijf blijkt dat het Roof­food-sys­teem daar­aan kan bij­dra­gen. Zo blijkt dat het moge­lijk is om met het sys­teem in Amster­dam vol­doen­de groen­te te pro­du­ce­ren voor alle stads­be­wo­ners.
Wan­neer wordt geke­ken naar het tota­le plat­da­k­op­per­vlak kan vol­gens Grown­Down­To­wn voor wel 444 pro­cent aan de groen­te­be­hoef­te wor­den vol­daan. Naar schat­ting is een kwart van dit opper­vlak geschikt voor het Roof­food-sys­teem. Dat zou bete­ke­nen dat het sys­teem voor 111 pro­cent aan de tota­le groen­te­be­hoef­te zou kun­nen vol­doen.
Druk op het riool
Behal­ve aan loka­le voed­sel­voor­zie­ning, draagt het sys­teem vol­gens Grown­Down­To­wn ook bij aan het storm­wa­ter­ma­na­ge­ment in ste­den. Bij hevi­ge regen­val ver­min­dert de water­buf­fer de druk op de rio­len in de stad.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl