Een mini­golf in Den Haag wordt moes­tuin

Het voor­ma­li­ge mid­get­golf­ter­rein in het West­broek­park Den Haag wordt omge­bouwd tot een nieuw bio­lo­gisch res­tau­rant met een eet­ba­re tuin.
Onder de naam ‘Blos­som in het Park’ krijgt het park een res­tau­rant met een tuin waar­in het draait om natuur­pro­duc­ten die op de menu­kaart terug te vin­den zijn. De kas en de tuin zijn duur­zaam en ener­gie­neu­traal ont­wor­pen door DGJ Archi­tects & Lands­ca­pes, land­schaps­ar­chi­tect Ward Maas­win­kel en ‘Groe­ne Hel­den’ van Ties­sens Gebieds­ont­wik­ke­ling.
Blos­som in the Park is  inge­past in het par­kont­werp van het West­broek­park dat gety­peerd wordt door de Engel­se land­schaps­stijl met een moder­ne invul­ling. Met een knip­oog naar het West­land en de West­land­se drui­ven, zijn moes­tui­nen en geur­tui­nen ont­wor­pen in een inter­na­ti­o­na­le park­ach­ti­ge omge­ving.
bron: cgconcept.be