‘Tegel eruit, plant erin’ tij­dens Nati­o­na­le Tuin­week

De Ver­e­ni­ging Groei & Bloei – de groot­ste tuin­ver­e­ni­ging van Neder­land en Bel­gie- orga­ni­seert dit jaar voor het eerst de Nati­o­na­le Tuin­week. Dit eve­ne­ment, dat dit jaar voor het eerst geor­ga­ni­seerd wordt door de ver­e­ni­ging, zal plaats­vin­den van 14 tot en met 21 juni. Groei & Bloei beoogt met de Nati­o­na­le Tuin­week zo veel moge­lijk men­sen  ‘te enthou­si­as­me­ren om actief te gaan tui­nie­ren met bloe­men en plan­ten’.
Prin­ses Bea­trix zal op woens­dag 11 juni in het oude stads­cen­trum van Delft het start­sein geven voor de week met de actie ‘Tegel eruit, plant erin’. Met deze actie hoopt Groei & Bloei een bij­dra­ge te leve­ren aan groe­ne­re ste­den en dor­pen met een gro­te­re bio­di­ver­si­teit.
De week zal wor­den afge­slo­ten met het Nati­o­na­le Open Tui­nen­week­end, waar­bij meer dan 1.000 tuin­be­zit­ters hun tui­nen open­stel­len voor het publiek.
 
Kijk voor meer infor­ma­tie op de web­si­te van Groei & Bloei: http://www.groei.nl/tuinweek