Fees­te­lij­ke ople­ve­ring groe­ne gevel­tuin in Arn­hem

In het Arn­hem­se Spij­kerkwar­tier wordt aan­staan­de don­der­dag 10 maart in aan­we­zig­heid van wet­hou­der Ine van Burg­ste­den een groe­ne gevel­tuin ont­huld. Het betreft een gevel van een appar­te­men­ten­ge­bouw op de krui­sing Spij­ker­straat — Boek­hor­sten­straat.

De groe­ne gevel is een ini­ti­a­tief van woning­co­ör­pe­ra­tie Volks­huis­ves­ting samen met de ver­e­ni­ging van eige­na­ren van het com­plex.  De gemeen­te Arn­hem heeft dit ini­ai­tief finan­ci­eel onder­steund met een bij­dra­ge van 5.000 euro uit de sub­si­die­re­ge­ling Ver­min­de­ren Hit­te­plek­ken.
Wet­hou­der Ine van Burg­ste­den: “Bij het toe­voe­gen van groen in een rela­tief ver­steen­de wijk snijdt het mes aan twee kan­ten. Het draagt bij aan een pret­ti­ge woon- en leef­om­ge­ving en daar­naast zorgt het voor ver­koe­ling in de zomer. In com­bi­na­tie met het feit dat de bewo­ners van het appar­te­men­ten­com­plex het onder­houd ver­zor­gen, maakt dit pro­ject tot een voor­beeld waar we als Arn­hem bij­zon­der trots op mogen zijn.”
bron: arnhem.nl