Cur­sus Maai­en met beleid – bloei­en­de ber­men in Ypen­burg

Op 22 april is de start­bij­een­komst voor de cur­sus Maai­en met beleid – bloei­en­de ber­men in Ypen­burg, Den Haag. Ken­ners van inheem­se plan­ten wor­den uit­ge­no­digd om bij deze bij­een­komst aan­we­zig te zijn. In deze cur­sus leren de deel­ne­mers hun gro­te ken­nis van de inheem­se plan­ten toe te pas­sen om een beheer­ad­vies te geven. Inlich­tin­gen en opge­ven bij Duur­zaam Den Haag, Geert van Poel­geest, 070 – 364 30 70 of geert@duurzaamdenhaag.nl. De cur­sus is gra­tis.
De deel­ne­mers ont­van­gen in de peri­o­de mei tot half juni een een-op-een bege­lei­ding om over­dag plan­ten in diver­se ber­men in Ypen­burg te inven­ta­ri­se­ren. Tij­den en dagen wor­den in over­leg vast­ge­steld. In de peri­o­de juni – juli wor­den ze even­eens per­soon­lijk bege­leid bij het invoe­ren van de waar­ne­min­gen en het inter­pre­te­ren van de gege­vens. Deze invoer en inter­pre­ta­tie leidt tot een eigen beheers­ad­vies voor de onder­zoch­te berm. In sep­tem­ber is er een slot­bij­een­komst. Na de cur­sus toetst de gemeen­te Den Haag de beheer­ad­vie­zen aan de maai­be­stek­ken die in Ypen­burg wor­den gebruikt.