Gemeen­te ont­werpt gra­tis groe­ne tui­nen

De gemeen­te Lei­den ont­werpt op dins­dag­avond 9 febru­a­ri gra­tis tui­nen met min­der ste­nen. Van 17.00 tot 19.30 zijn alle inwo­ners van Lei­den wel­kom in de hal van het Stad­huis. De groe­nex­perts van de gemeen­te staan klaar om de geïn­te­res­seer­den te hel­pen met het ont­werp voor een groe­ne­re tuin die niet te veel onder­houd vergt. De eer­ste 25 deel­ne­mers ont­van­gen een bon ter waar­de van 10 euro voor een plant.
Min­der ste­nen en een groe­ne­re tuin is beter voor het kli­maat en voor de natuur in de stad. Het brengt ver­koe­ling in de zomer en zorgt voor meer vogels, insec­ten en ande­re die­ren. Ook zorgt het voor een bete­re water­af­voer bij regen­bui­en.
Bron: sleutelstad.nl