De Leven­de Tuin publieks­cam­pag­ne gaat nieu­we fase in op Tuin & Life­sty­le Event 2016

Met een inspi­ra­tie­tuin op de nieu­we con­su­men­ten­beurs Tuin & Life­sty­le in Ahoy Rot­ter­dam, een kleur­rij­ke fol­der én een app gaat de publieks­cam­pag­ne van De Leven­de Tuin een nieu­we fase in. Een fase waar­in de mani­fest­part­ners zich nog meer con­cen­tre­ren op het inspi­re­ren en acti­ve­ren van de con­su­ment om hun leef­om­ge­ving te ver­groe­nen.
De inspi­ra­tie­tuin van Lode­wijk Hoeks­tra — mede-oprich­ter van NL Green­la­bel — op het eve­ne­ment is een prach­ti­ge, leven­de tuin met veel groen, bloe­men en duur­za­me mate­ri­a­len. Ook is er infor­ma­tie te vin­den over groen en duur­zaam­heid in de leef­om­ge­ving. De tuin is maar liefst 1.500 vier­kan­te meter groot en werd aan­ge­legd door een team van NL Pro­fes­si­o­nals: de hove­niers­be­drij­ven Leu­ve­rink Tui­nen, Paul Cas­te­leijn hove­niers, GKB rea­li­sa­tie, Hove­nier van der Heij­den, Wil­lem­stein Hove­niers, Vis­ser Groen en 24/7 Green.
App ‘Ken de keten’
In het bij­zijn van een aan­tal mani­fest­part­ners werd alvast een tip­je van de slui­er opge­licht van de nieu­we app die bin­nen­kort wordt gelan­ceerd. Hier­mee kun­nen con­su­men­ten hun ken­nis tes­ten van wat er alle­maal leeft in de tuin. Ze maken daar­mee kans op 100 euro aan duur­za­me pro­duc­ten voor in de tuin of op het bal­kon. “Hier­mee wil­len we dui­de­lijk maken dat je met het ver­van­gen van één steen door groen al ver­schil kunt maken” aldus Lode­wijk Hoeks­tra. “Daar­mee breng je al een heel eco­sys­teem op gang.”
Bewust­wor­ding
Namens Bran­che­ver­e­ni­ging VHG was Ernst Baas, voor­zit­ter van de Regi­o­na­le Afde­ling Zuid-Hol­land aan­we­zig. Hij stel­de vast dat de groen­bran­che flin­ke stap­pen zet in de bewust­wor­ding van de con­su­ment om hun tui­nen meer te ver­groe­nen en ver­ste­ning tegen te gaan.
Breed draag­vlak
Het Mani­fest De Leven­de Tuin is een ini­ti­a­tief van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en NL Green­la­bel. Het is inmid­dels onder­te­kend door het Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Tuin­bran­che Neder­land, GNL Stads­werk, Net­werk Groe­ne Bureaus, de Vlin­der­stich­ting, de Vogel­be­scher­ming, de Neder­land­se Ver­e­ni­ging van Tuin- en Land­schaps­ar­chi­tec­ten en Wage­nin­gen Universiteit/Alterra, de Bomenstich­ting en de Neder­land­se Bij­en­hou­ders Ver­e­ni­ging. Met het onder­te­ke­nen van het Mani­fest De Leven­de Tuin onder­stre­pen de part­ners dat zij zich actief zul­len inzet­ten om con­su­men­ten, bedrij­ven en over­he­den te over­tui­gen om duur­za­me keu­zes te maken voor tui­nen en ande­re bui­ten­ruim­ten.