Op de Tuin en Land­schap Expe­rien­ce kan ieder­een kli­maat­ko­ning zijn

De Tuin en Land­schap Expe­rien­ce bestaat uit zeven ver­schil­len­de bele­vings­ruim­ten, waar alles draait om het ‘Cir­cus van de kli­maat­ver­an­de­ring’. De laat­ste ruim­te — Back to rea­li­ty — is bedoeld om de bood­schap te laten beklij­ven en bezoe­kers weer met bei­de benen op de grond te bren­gen.

Vol­gens tuin­ont­wer­per Ange­la War­mer­dam is het een behoor­lijk over­gang; van de vir­tu­e­le wereld van de Tuin en Land­schap Expe­rien­ce naar de beurs­vloer van Plan­ta­ri­um. De the­ma­ruim­te ‘Back to rea­li­ty’ is bedoeld om deze over­gang gelei­de­lij­ker te laten ver­lo­pen, ver­telt War­mer­dam, die deze ruim­te onder haar hoe­de nam. „Ook wil­len we het besef laten ‘lan­den’ dat we samen — dus zowel groe­ne vak­men­sen als con­su­men­ten — voor onze wereld moe­ten zor­gen en moe­ten omgaan met de effec­ten van de kli­maat­ver­an­de­ring. Daar­om is hier met plan­ten een groe­ne ruim­te gecre­ëerd, die uit­no­digt tot reflec­te­ren.”
Sel­fie­troon van de kli­maat­ko­ning
Blik­van­ger in deze bos­ach­ti­ge, groe­ne ruim­te is de ‘Sel­fie­troon van de kli­maat­ko­ning’. Bezoe­kers kun­nen plaats­ne­men op deze troon en met een sel­fiestick een foto nemen, om zich­zelf zo vast te leg­gen als kli­maat­ko­ning. De sel­fies wor­den opge­han­gen in het bos. „Met deze troon wil­len we laten zien dat ieder­een kli­maat­ko­ning kan zijn en een steen­tje kan bij­dra­gen. Hier­mee ver­wij­zen we onder meer naar het jeugd­boek ‘Koning van Kan­to­ren’ van Jan Ter­louw”, ver­telt War­mer­dam. „En natuur­lijk zijn de sel­fies ook een manier om de bood­schap wereld­kun­dig te maken dat we aan de slag moe­ten met kli­maat­ver­an­de­ring en groe­ne keu­zes moe­ten maken.”
Eye­cat­cher
Het kabi­net ‘Back to rea­li­ty’ wordt inge­richt met hulp van Logis­tiek Cen­trum Bos­koop. „Wij maken onder meer de kli­maat­troon”, ver­telt Jef­frey Hout­man van Logis­tiek Cen­trum Bos­koop. „We plaat­sen de troon op een ver­ho­ging van box­pal­lets. Deze wordt bekleed met groen — bij­voor­beeld vas­te plan­ten -, zodat bezoe­kers omhoog moe­ten lopen om plaats te nemen op de troon. We maken er een ech­te eye­cat­cher van! De groe­ne aan­kle­ding wordt ove­ri­gens ver­zorgd door de beurs­or­ga­ni­sa­tie in samen­wer­king met een aan­tal kwe­kers en hove­niers.”
Hout­man vindt het belang­rijk om een steen­tje bij te dra­gen aan de Tuin en Land­schap Expe­rien­ce, omdat hij zelf één van de huur­ders is in het Plan­ta­ri­um­ge­bouw. „Kli­maat­ver­an­de­ring is een belang­rijk the­ma, ook voor ons. Daar­naast den­ken wij graag mee met de beurs­or­ga­ni­sa­tie, we vin­den het pret­tig om samen iets te cre­ë­ren en lang­du­ri­ge rela­ties op te bou­wen. Ook dat is duur­zaam­heid.”
Tuin en Land­schap Expe­rien­ce
De ‘Tuin en Land­schap Expe­rien­ce’ is te bezoe­ken tij­dens Plan­ta­ri­um, dat van 24 t/m 27 augus­tus plaats­vindt in Bos­koop. De attrac­tie omvat een ver­za­me­ling van zeven bele­vings­ruim­ten rond het the­ma Kli­maat­be­sten­di­ge ruim­te.

Bron: