Open week op de school­tui­nen in Amster­dam

Van 20 t/m 24 juni vindt de ‘Open week School­tui­nen Amster­dam’ plaats. Een mooie gele­gen­heid voor zowel ouders als kin­de­ren om samen de Amster­dam­se school­tuin­tjes te bewon­de­ren en een tuin­les mee te maken. U bent die week wel­kom van 08.00 tot 16.00 uur in één van de tui­nen. Alvast voor in de agen­da: op woens­dag 7 sep­tem­ber vindt de open dag plaats.

Van grond naar tuin

De Amster­dam­se kin­de­ren heb­ben ook dit jaar weer hard gewerkt om hun eigen stuk­je grond om te tove­ren tot een mooi begroeid tuin­tje. Het mooie weer heeft hier aan bij­ge­dra­gen, maar voor­al de groe­ne vin­gers van de kin­de­ren. Tij­dens de open week laten zij de resul­ta­ten van hun werk met trots zien aan ouders, fami­lie, vrien­den, buurt­be­wo­ners en ande­re belang­stel­len­den.

Groe­ne erva­rin­gen

Een school­tuin is een unie­ke gele­gen­heid om kin­de­ren ken­nis te laten maken met aller­lei aspec­ten van de natuur door het kwe­ken van bloe­men, krui­den en groen­ten. Wat geoogst kan wor­den, mag mee naar huis. Door te tui­nie­ren zien de leer­lin­gen de levens­cy­clus van plan­ten en krij­gen zij beter begrip van en meer waar­de­ring voor natuur en mili­eu.

Ervaar mee!

Kom je ook bewon­de­ren waar de kin­de­ren zo hard aan heb­ben gewerkt? Ieder­een is van har­te wel­kom om een kijk­je te nemen in de school­tui­nen. Kijk hier voor meer infor­ma­tie over de open week en de loca­ties van de school­tui­nen.
Bron: gemeen­te Amster­dam