Mark Rut­te en Sha­ron Dijks­ma ope­nen Nati­o­na­le Kli­maat­top 2016

Op ini­ti­a­tief van de staats­se­cre­ta­ris van Infra­struc­tuur en Mili­eu vindt op woens­dag 26 okto­ber de Nati­o­na­le Kli­maat­top 2016 plaats in de voor­ma­li­ge Van Nel­le­fa­briek in Rot­ter­dam. Minis­­ter-pre­­si­­dent Mark Rut­te en staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma ope­nen de top geza­men­lijk. Tij­dens de top zul­len nieu­we ini­ti­a­tie­ven, maat­re­ge­len en acties die bij­dra­gen aan CO2-reduc­­tie bij elkaar gebracht wor­den. Aan­lei­ding […]

Futu­re green city 2016 biedt plat­form voor groe­ne ver­bin­din­gen

Na een suc­ces­vol­le eer­ste edi­tie in 2015 orga­ni­se­ren Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land en de Ver­e­ni­ging van Mili­eu­pro­fes­si­o­nals (VVM) dit jaar voor de twee­de keer het event Futu­re Green City. Het event vindt plaats van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber in de Bra­ban­t­hal­len te ’s‑Hertogenbosch en omvat een inspi­re­rend en infor­ma­tief pro­gram­ma rond […]

Start bestuur­lij­ke cam­pag­ne Staats­bos­be­heer: meer kin­de­ren in de natuur

Min­der dan 10% van de Neder­land­se kin­de­ren speelt regel­ma­tig bui­ten in de natuur (CBS). De publie­ke ruim­te waar­bin­nen 7–12 jari­gen zich vrij kun­nen bewe­gen is tegen­woor­dig maar liefst 90% min­der dan in de jaren ’70. De groe­ne ‘over­plek­jes’ van wel­eer, waar bij­voor­beeld stads­kin­de­ren kon­den rom­me­len, strui­nen en ver­ken­nen, zijn in ons gestruc­tu­reer­de land ver­dwe­nen. Ter­wijl […]

Groe­ne­re tui­nen hel­pen Amster­dam bij strijd tegen (regen)wateroverlast

Ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving, bij­voor­beeld door daken en gevels te beplan­ten en tegel­plaats­jes te ver­van­gen door gazons, is een beken­de en beproefd strijd­mid­del tegen de nega­tie­ve gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Maar wat de bur­ger zelf con­creet kan doen om op zijn eigen vier­kan­te meters over­last en scha­de, bij­voor­beeld door regen­wa­ter, tegen te gaan, is nog […]

Groen cen­traal in nieu­we stad­sen­tree voor Den Haag

Een team van het Bel­­gisch-Neder­­land­­se DELVA Lands­ca­pe Archi­tects en het Deen­se Urba­nism – Power­hou­se Com­pa­ny heeft het win­nen­de ont­werp gemaakt voor het Konin­gin Juli­a­na­plein, de nieu­we stad­sen­tree van Den Haag. Een stad­sen­tree kent meer­de­re gezich­ten. Func­ti­o­neel gezien helpt een goe­de stad­sen­tree je op weg en zorgt voor een effi­ci­ën­te afwik­ke­ling van ver­keer­s­tro­men, over­stap­pen, fiets par­ke­ren, […]

Open huis plan­ten­on­der­zoek in Week­end van de Weten­schap

Tij­dens het Week­end van de Weten­schap, zater­dag 1 en zon­dag 2 okto­ber 2016, zet­ten Wage­ning­se plan­ten­on­der­zoe­kers op twee ver­schil­len­de loca­ties de deu­ren open. Op zater­dag 1 okto­ber is het open huis op de Bleis­wijk­se glas­­tuin­­bouw-loca­­tie van Wage­nin­gen UR. Op zon­dag 2 okto­ber is ieder­een van har­te wel­kom op Wage­nin­gen Cam­pus. Het Week­end van de Weten­schap […]

Futu­re Green City: hét totaal­e­vent voor de leef­ba­re stad

Een groe­ne en duur­za­me stad is de toe­komst! Futu­re Green City 2015vindt plaats van 24 t/m 26 novem­ber a.s. in de Bra­ban­t­hal­len ’s‑Hertogenbosch en maakt deel uit van het pro­gram­ma in het kader van Het jaar van de Ruim­te. Het aan­tal inwo­ners van Neder­land groeit jaar­lijks. Steeds meer men­sen wil­len in de ste­den wonen. Maar […]

Groe­ne Stad op Neder­lands-Fran­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst”

De toe­komst van de mens­heid is in de stad. Maar hoe ziet de stad van de toe­komst er uit? Hoe “slim” moet deze stad zijn, om oplos­sin­gen te vin­den voor toe­kom­sti­ge uit­da­gin­gen op het gebied van mobi­li­teit, ener­gie, bestuur­baar­heid en leef­baar­heid? Deze vra­gen staan cen­traal op de Neder­­lands-Fran­­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst” die […]

Kin­de­ren en vol­was­se­nen uit Maas­tricht wer­ken aan een duur­za­me toe­komst

Maas­tricht­se kin­de­ren en vol­was­se­nen wer­ken op 18 april samen aan een duur­za­me toe­komst van hun wijk. Inspi­ra­tie­bron zijn toe­komst­beel­den van kin­de­ren van basis­school De Spie­gel. Zij zien de toe­komst in Rand­wy­ck met auto’s onder de grond, boom­hut­ten, ron­de hui­zen voor meer­de­re gene­ra­ties, een wijk vol groe­ne par­ken en speel­plaat­sen. De toe­komst­avond is onder­deel van het […]

Groe­ne gevels heb­ben de toe­komst

Het ver­groe­nen van daken en gevels is een trend in de bouw. Onder­zoe­ker Marc Ottelé richt­te zich spe­ci­fiek op gevels en ziet aan­zien­lij­ke voor­de­len in het aan­bren­gen van ‘verticale’ vege­ta­tie. De plan­ten hel­pen onder meer om scha­de­lijk fijn stof uit de lucht te halen. Ottelé pro­mo­veert op dins­dag 28 juni op dit onder­werp aan de […]