Groen cen­traal in nieu­we stad­sen­tree voor Den Haag

Een team van het Bel­gisch-Neder­land­se DELVA Lands­ca­pe Archi­tects en het Deen­se Urba­nism – Power­hou­se Com­pa­ny heeft het win­nen­de ont­werp gemaakt voor het Konin­gin Juli­a­na­plein, de nieu­we stad­sen­tree van Den Haag.
Een stad­sen­tree kent meer­de­re gezich­ten. Func­ti­o­neel gezien helpt een goe­de stad­sen­tree je op weg en zorgt voor een effi­ci­ën­te afwik­ke­ling van ver­keer­s­tro­men, over­stap­pen, fiets par­ke­ren, etce­te­ra. De nieu­we ont­wik­ke­ling van de fiets­par­keer­kel­der, het nieu­we gebouw op het plein en de nieu­we inrich­ting van het plein zul­len deze pro­ces­sen zo goed moge­lijk faci­li­te­ren. Maar een ech­te stad­sen­tree is meer dan een ver­keers­knoop­punt: het is de sym­bo­li­sche toe­gangs­poort van de stad. Met hun voor­stel heeft het ont­werp­team de ambi­tie dat Den Haag met dit plein haar visi­te­kaart­je afgeeft aan de dui­zen­den foren­zen, stu­den­ten, bezoe­kers en toe­ris­ten uit bin­nen- en bui­ten­land die de stad via Den Haag Cen­traal en het Konin­gin Juli­a­na­plein leren ken­nen. Een plek die onmis­ken­baar Haags is en waar de stad haar unie­ke karak­ter toont: een stad aan zee, die de inter­na­ti­o­na­le allu­re van de juri­di­sche hoofd­stad van de wereld com­bi­neert met een aan­ge­na­me, ele­gan­te en groe­ne uit­stra­ling.
Dank­zij een inte­gra­le bena­de­ring van land­schaps­ont­werp, ste­den­bouw, archi­tec­tuur, pro­gram­ma­ti­sche invul­ling en engi­nee­ring is een uniek plan ont­staan, aldus ont­wer­per Ste­ven Del­va. “Met een gebouw van inter­na­ti­o­na­le allu­re en Haag­se chic. Met in de nieu­we indruk­wek­ken­de Stads­hal kunst­zin­ni­ge ver­wij­zin­gen naar de inter­na­ti­o­na­le rol van de stad. Met aan­trek­ke­lij­ke Haag­se hore­ca en retail. Met con­gres- en debat­ruim­ten waar tot diep in de nacht over recht en vre­de kan wor­den gedis­cus­si­eerd. En met een prach­tig plein waar­op het heer­lijk toe­ven is, bij­voor­beeld op het ter­ras van het nieu­we pavil­joen, en waar u onge­hin­derd door auto­ver­keer zo de Koe­kamp in wan­delt.”
Een groen ver­blijfs­plein
Het kop­sta­ti­on Den Haag Cen­traal krijgt de allu­re waar­op het al jaren wacht. Het sta­ti­on uit­ko­mend, kij­kend van­on­der de impo­san­te Stads­hal, voelt de bezoe­ker, de toe­rist of de stads­be­wo­ner de bij­zon­de­re kwa­li­tei­ten van Den Haag. De open Stads­hal loopt naad­loos over in het plein. Geen smal­le deu­ren of poor­ten maar een weids uit­zicht over groen en leven­dig­heid. Het plein biedt zowel een plek van ori­ën­ta­tie, als een aan­ge­na­me ver­blijfs­ruim­te en trans­fe­ri­um­ge­bied. De ruim­te beperkt zich niet tot het plein maar loopt onge­dwon­gen door in de ver­bon­den Koe­kamp.
Het plein vormt samen met de for­me­le plei­nen in de his­to­ri­sche bin­nen­stad een fami­lie. Sta­ti­ge plei­nen die ieder hun eigen­heid ont­le­nen aan een spe­ci­fie­ke con­text of gebruik. Zo wor­den de plein­ruim­tes veel­al begrensd door musea, over­heids­in­stel­lin­gen of ande­re publie­ke gebou­wen. “Met ons plan voe­gen we aan de reeks van groe­ne ver­blijfs­plei­nen een parel toe. De basis­in­gre­di­ën­ten van het plein ont­le­nen we aan de bestaan­de reeks plei­nen. We voe­gen er ech­ter een dui­de­lij­ke, her­ken­baar 21ste eeuw­se laag aan toe waar het gaat om duur­zaam­heid, func­ti­o­na­li­teit, flexi­bi­li­teit en ver­blijfs­kwa­li­teit. Het KJ-plein vormt het start­punt van de Groe­ne Loper. Deze loper strekt zich uit rich­ting de his­to­ri­sche bin­nen­stad, het Muse­um­kwar­tier, het Haag­se Bos en het strand.”
“Door het door­dacht posi­ti­o­ne­ren van de bouw­vo­lu­mes cre­ë­ren we inte­res­san­te wan­den maar laten we ook de zon toe op het plein. Ver­keers­stro­men van­uit de par­ken­tree van het sta­ti­on vol­gen de span­nen­de, open gevel­lijn rich­ting stads­park
Koe­kamp, het cen­trum of de Kiss & Ride zone. De ver­schil­len­de ver­keers­stro­men wor­den sub­tiel en onge­dwon­gen bege­leid door de opge­til­de groe­ne parels. Deze vor­men de ruim­te­lij­ke inter­ac­tie tus­sen plein en park. Geen opge­til­de boom­bak­ken maar gol­ven­de park­ele­men­ten die het geac­ci­den­teerd land­schap van de strand­wal­len aan­kon­di­gin­gen In de groe­ne parels wor­den ande­re soor­ten bomen geplant dan de bestaan­de bomen in het park.”
Inrich­ting
“Het KJ-plein is een ruim­te van bewe­gen en ver­blij­ven. Bewe­gen aan de scha­duw­kant, ver­blij­ven in de zon. Door een onlos­ma­ke­lij­ke rela­tie te leg­gen tus­sen plein en park cre­ë­ren we een gro­te­re en aan­trek­ke­lij­ke ver­blijfs­ruim­te. Het stads­park vloeit als het ware rich­ting het plein en anders­om. De ruim­te en schaal doen recht aan de schaal van de Stads­hal en het nieu­we KJ-gebouw. Het pavil­joen met zijn water­speel­plek vormt het klop­pend hart van het plein. De vele bomen op de ach­ter­grond vor­men een steeds ver­an­de­ren­de cou­lis­se. Spe­len­de kin­de­ren bij het water­ele­ment wor­den in het oog gehou­den door hun ouders van­af het ter­ras bij het pavil­joen. Ande­ren lig­gen te zon­nen op de gras­heu­vels.
“De Stads­hal ont­staat door de plint onder het gebouw op een aan­tal pun­ten als het ware omhoog te trek­ken. Hier­door ont­staan er prach­ti­ge hoge ruim­tes en wordt een dui­de­lijk entree gede­fi­ni­eerd. Onder het gol­ven­de pla­fond van de Stads­hal zijn ver­schil­len­de gla­zen pavil­joens ont­wor­pen die retail en hore­ca her­ber­gen. Door­dat het gebouw de lijn langs de Rijn­straat ver­lengt, zijn we in staat twee­zij­di­ge con­cep­ten te huis­ves­ten. Zo wordt niet alleen het KJ-plein, maar ook de Rijn­straat geac­ti­veerd. Waar in de sta­ti­ons­hal de nadruk ligt op fast­food en beken­de ketens, is de Stads­hal aan het KJ-plein gericht op nieu­we, meren­deel loka­le con­cep­ten, maar pas­send bin­nen mon­di­a­le trends, waar­bij kwa­li­teit en gezond­heid belang­rij­ke speer­pun­ten zijn.”
“Het plein vormt de par­ken­tree van de stad. We stel­len dan ook voor om het plein te bestra­ten met een gemê­leerd tapijt van bruin­ge­tin­te, gra­nie­ten tegels. Fijn om over te lopen en te fiet­sen, duur­zaam in onder­houd en refe­re­rend naar de zand­la­gen of strand­wal­len. Deze ver­har­ding loopt van­on­der de Stads­hal over het KJ-plein tot diep de Koe­kamp in. De plein­ruim­te van gra­niet wordt begrensd door water­door­la­tend asfalt met een brui­ne top­laag. Een mate­ri­aal dat we ont­le­nen aan ande­re stads­plei­nen en dat recht doet aan de te cre­ë­ren sfeer van een stads­park en de wan­de­laar voor­ziet van gebruiks­ge­mak.””
Beplan­ting
“De bomen op de groe­ne parels onder­schei­den zich van de ande­re park­bo­men. Een lijn van bomen loopt mee van­af de Stads­hal, over het plein tot diep in het park. De kracht van de groe­ne parels wordt ver­sterkt door het intro­du­ce­ren van veel bloem­bol­len. Zo ont­staat een fijn, kleur­rijk tapijt, zowel op het plein als die­per het stads­park in. Ze bloei­en tot in april, niet later, zodat de heu­vels weer van­af midden/eind mei uit­no­di­gen om op te zit­ten. Aan de ran­den van het geac­ci­den­teerd land­schap vormt zich na het zach­te tapijt van de bol­len een uit­ge­kiemd kleu­ren­pracht van vas­te plan­ten. We stel­len een mix van sier­gras­sen voor, met natuur­lij­ke vas­te plan­ten erin.”
Bron: cgconcept.be