Start bestuur­lij­ke cam­pag­ne Staats­bos­be­heer: meer kin­de­ren in de natuur

Min­der dan 10% van de Neder­land­se kin­de­ren speelt regel­ma­tig bui­ten in de natuur (CBS). De publie­ke ruim­te waar­bin­nen 7–12 jari­gen zich vrij kun­nen bewe­gen is tegen­woor­dig maar liefst 90% min­der dan in de jaren ’70. De groe­ne ‘over­plek­jes’ van wel­eer, waar bij­voor­beeld stads­kin­de­ren kon­den rom­me­len, strui­nen en ver­ken­nen, zijn in ons gestruc­tu­reer­de land ver­dwe­nen. Ter­wijl bin­ding met natuur juist cru­ci­aal is voor de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren.
Staats­bos­be­heer is de groot­ste aan­bie­der van speel­na­tuur en natuur­edu­ca­tie­ve acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren. Helaas is dit bij veel gemeen­te­lij­ke en pro­vin­ci­a­le bestuur­ders niet bekend. Daar­om start Staats­bos­be­heer in okto­ber de cam­pag­ne ‘Kin­de­ren in de kij­ker’. Zodat in de toe­komst kin­de­ren in meer gemeen­ten en pro­vin­cies kun­nen genie­ten van alles wat de natuur te bie­den heeft.
Gezond én leuk
Uit onder­zoe­ken van onder ande­re Agnes van den Berg blijkt dat con­tact en bin­ding met natuur cru­ci­aal is voor een gezon­de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Natuur is in de eer­ste plaats gewoon leuk voor kin­de­ren, maar heeft ook aller­lei posi­tie­ve effec­ten op hun gezond­heid en ont­wik­ke­ling. Spe­len in de natuur sti­mu­leert hun cre­a­ti­vi­teit en soci­a­le intel­li­gen­tie. Kin­de­ren leren door te expe­ri­men­te­ren en erva­rin­gen op te doen. Daar­voor heb­ben ze een uit­da­gen­de omge­ving nodig en ruim­te om hun gren­zen te ver­leg­gen. Natuur biedt ze die omge­ving, zeker als het een beet­je ‘wil­de’ (onge­re­gel­de) natuur is. Daar gaan ze actief op ont­dek­king uit met al hun zin­tui­gen en met heel hun lijf.
Part­ner in het groen
Staats­bos­be­heer ont­vangt jaar­lijks ruim 1 mil­joen kin­de­ren in de natuur. Staats­bos­be­heer biedt eigen­tijd­se, lan­de­lijk dek­ken­de acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren, speel­na­tuur en educatieprogramma’s onder bege­lei­ding van des­kun­di­ge bos­wach­ters en jeugd­vrij­wil­li­gers. De bele­ving van het kind staat bij alle edu­ca­tie­ve acti­vi­tei­ten cen­traal. De acti­vi­tei­ten zijn gericht om kin­de­ren op hun eigen manier ken­nis te laten maken met de natuur. Leren over de natuur gaat vol­gens Staats­bos­be­heer voor­al via zelf doen, bele­ven en ver­won­de­ren.
Bron: staatsbosbeheer.nl