Futu­re Green City: hét totaal­e­vent voor de leef­ba­re stad

Een groe­ne en duur­za­me stad is de toe­komst!
Futu­re Green City 2015vindt plaats van 24 t/m 26 novem­ber a.s. in de Bra­ban­t­hal­len ’s‑Hertogenbosch en maakt deel uit van het pro­gram­ma in het kader van Het jaar van de Ruim­te.
Het aan­tal inwo­ners van Neder­land groeit jaar­lijks. Steeds meer men­sen wil­len in de ste­den wonen. Maar ook de ver­an­de­ren­de samen­stel­ling van de bevol­king en de kli­maat­ver­an­de­ring vor­men uit­da­gin­gen voor het opti­maal inrich­ten van de stad. De ver­e­ni­gin­gen Stads­werk Neder­land en VHG zijn de ini­ti­a­tief­ne­mers van Futu­re Green City, een inspi­re­rend en infor­ma­tief vake­vent. Hier komen alle rele­van­te dis­ci­pli­nes samen voor een duur­za­me, groe­ne en leef­ba­re stad.
 
Totaal aan­bod is de kracht
Futu­re Green City 2015 biedt o.a. gemeen­ten, vast­goed­ont­wik­ke­laars, woning­cor­po­ra­ties, archi­tec­ten, ste­den­bouw­kun­di­gen, aan­ne­mers en groen­pro­fes­si­o­nals nieu­we visies en con­cre­te oplos­sin­gen. De kracht van het con­cept is het totaal­aan­bod waar­bij inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid de rode draad vor­men. Van open­baar groen tot groe­ne daken en wan­den. Van her­ge­bruik regen­wa­ter tot ener­gie­neu­tra­le stads­de­len. Van slim­me infra­sys­te­men tot stof- en geluids­re­duc­tie.
 
Ster­ke troe­ven
Op het vake­vent zijn twee the­a­ters met voor­drach­ten waar­in ook expo­san­ten kun­nen par­ti­ci­pe­ren. Er komen bij­een­kom­sten van de ver­e­ni­gin­gen Stads­werk Neder­land en VHG zodat de eer­ste bezoe­kers al ver­ze­kerd zijn. In de Futu­re Green City 2015 Bro­chu­re vindt u meer over hun visie en die van het Jaar van de Ruim­te, de bre­de onder­steu­ning door bran­ches en het inte­res­san­te aan­bod. Meer over de voor­be­rei­ding met top­spre­kers en deel­ne­mers zie Futu­re Green City 2015 nieuws­brief sep­tem­ber