Groe­ne Stad op Neder­lands-Fran­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst”

De toe­komst van de mens­heid is in de stad. Maar hoe ziet de stad van de toe­komst er uit? Hoe “slim” moet deze stad zijn, om oplos­sin­gen te vin­den voor toe­kom­sti­ge uit­da­gin­gen op het gebied van mobi­li­teit, ener­gie, bestuur­baar­heid en leef­baar­heid?

Deze vra­gen staan cen­traal op de Neder­lands-Fran­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst” die op don­der­dag 20 en vrij­dag 21 novem­ber 2014 in Parijs plaats­vindt. Deze bij­een­komst van archi­tec­ten, pla­no­lo­gen, onder­zoe­kers, onder­ne­mers en bestuur­ders zal wer­ken aan dui­de­lij­ke ant­woor­den op vraag­stel­lin­gen op het gebied van tech­no­lo­gie, eco­no­mie, pla­no­lo­gie en bestuur. Een bij­zon­der aan­deel aan de dis­cus­sie is die van een gese­lec­teerd aan­tal jon­ge talen­ten die aan de con­fe­ren­tie zul­len deel­ne­men.
De Groe­ne Stad zal ver­te­gen­woor­digd zijn op deze con­fe­ren­tie.