Mark Rut­te en Sha­ron Dijks­ma ope­nen Nati­o­na­le Kli­maat­top 2016

Op ini­ti­a­tief van de staats­se­cre­ta­ris van Infra­struc­tuur en Mili­eu vindt op woens­dag 26 okto­ber de Nati­o­na­le Kli­maat­top 2016 plaats in de voor­ma­li­ge Van Nel­le­fa­briek in Rot­ter­dam. Minis­ter-pre­si­dent Mark Rut­te en staats­se­cre­ta­ris Sha­ron Dijks­ma ope­nen de top geza­men­lijk.
Tij­dens de top zul­len nieu­we ini­ti­a­tie­ven, maat­re­ge­len en acties die bij­dra­gen aan CO2-reduc­tie bij elkaar gebracht wor­den. Aan­lei­ding is het his­to­ri­sche kli­maat­ak­koord van Parijs, dat nog geen jaar gele­den, op 12 decem­ber 2015, werd geslo­ten. De afspra­ken die op de kli­maat­top gemaakt wor­den, zul­len een bij­dra­ge leve­ren aan het rea­li­se­ren van de doe­len van Parijs en zor­gen voor een ver­de­re ver­snel­ling van het tran­si­tie­pro­ces naar een duur­za­me­re eco­no­mie.
Bei­de bewinds­per­so­nen gaan in gesprek met ver­te­gen­woor­di­gers van het bedrijfs­le­ven, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­tie en over­he­den. Aan tafel zul­len onder meer plaats­ne­men: Mar­jan van Loon (Pre­si­dent-Direc­teur Shell Neder­land), Jor­is Thijs­sen (Direc­teur Green­pea­ce Neder­land), Ahmed Abou­ta­leb (bur­ge­mees­ter Rot­ter­dam), Pie­ter Elbers (CEO KLM), Allard Cas­te­lein (CEO Haven­be­drijf Rot­ter­dam) en Corien Wort­mann (bestuurs­voor­zit­ter pen­si­oen­fonds ABP).
Daar­na zal in een vijf­tig­tal break­out­ses­sies afspra­ken wor­den gemaakt, ini­ti­a­tie­ven wor­den gelan­ceerd en ken­nis wor­den gedeeld. Alles met het oog op het zoveel moge­lijk redu­ce­ren van de CO2-uit­stoot in Neder­land. Gedu­ren­de de dag wor­den over­een­kom­sten onder­te­kend en bekrach­tigd. Aan het eind van de dag zal bekend wor­den gemaakt wat de Nati­o­na­le Kli­maat­top poten­ti­eel aan CO2-reduc­tie ople­vert.
Pre­mi­è­re ‘Befo­re the Flood’
Deel­ne­mers aan de kli­maat­top kun­nen tevens de Neder­land­se pre­mi­è­re van de docu­men­tai­re ‘Befo­re the Flood’ van Leo­nar­do DiCa­prio bekij­ken. In deze film wordt de kli­maat­ver­an­de­ring aan de orde gesteld, en wat wij kun­nen doen om het tij te keren.