Groe­ne gevels heb­ben de toe­komst

Het ver­groe­nen van daken en gevels is een trend in de bouw. Onder­zoe­ker Marc Ottelé richt­te zich spe­ci­fiek op gevels en ziet aan­zien­lij­ke voor­de­len in het aan­bren­gen van ‘verticale’ vege­ta­tie. De plan­ten hel­pen onder meer om scha­de­lijk fijn stof uit de lucht te halen. Ottelé pro­mo­veert op dins­dag 28 juni op dit onder­werp aan de TU Delft.

Ottelé: “Zogenoemd ver­ti­caal groen is steeds meer een aan­trek­ke­lij­ke optie bij het ont­wer­pen en ont­wik­ke­len van moder­ne gebou­wen. Ver­ti­ca­le ver­groe­ning draagt bij aan de ver­be­te­ring van het ther­misch gedrag (iso­le­ren­de eigen­schap­pen) van gebou­wen, toe­ne­men­de bio­di­ver­si­teit, esthe­ti­sche en soci­a­le aspec­ten, maar ook tot de ver­min­de­ring van lucht­ver­ont­rei­ni­gen­de stof­fen zoals fijn stof deel­tjes en koolstofdioxide.”

Fijn stof
In zijn onder­zoek kon Ottelé expe­ri­men­teel beves­ti­gen dat plan­ten op gevels inder­daad fijn stof opne­men. “Met beeld­be­wer­kings-soft­wa­re en opna­mes van een elek­tro­nen­mi­cro­scoop, zijn we er in geslaagd om fijn stof deel­tjes op de bla­de­ren recht­streeks te onder­zoe­ken. We kun­nen tevens de deel­tjes­groot­te en het aan­tal deel­tjes identificeren.”

Belang voor de volks­ge­zond­heid
De accu­mu­la­tie van fijn stof deel­tjes op blad­op­per­vlak­ken is van belang voor de volks­ge­zond­heid. Stof­deel­tjes klei­ner dan 10 micro­me­ter zijn voor­na­me­lijk rele­vant in dicht­be­volk­te ste­de­lij­ke gebie­den. Ze wor­den diep in de lucht­we­gen inge­a­demd en ver­oor­za­ken zo gezond­heids­scha­de.

Iso­le­ren­de eigen­schap­pen van gebou­wen
Ottelé con­sta­teer­de nog ande­re potentiële voor­de­len van groe­ne gevels. “Onze metin­gen laten zien dat vege­ta­tie de wind­snel­heid langs gevels kan ver­min­de­ren. De resul­ta­ten tonen ook aan dat ver­ti­caal groen een posi­tief effect heeft op de iso­le­ren­de eigen­schap­pen van gebou­wen.”

Twee types bij ver­ti­caal groen
Dit laat­ste geldt voor­al voor zoge­noem­de living wall sys­te­men. Ottelé legt uit: “Er zijn twee hoofd­ty­pes bij ver­ti­caal groen: groe­ne gevels en living wall sys­te­men. Groe­ne gevels zijn begroeid door klim­plan­ten, het­zij recht­streeks groei­end tegen een muur of indi­rect groei­end met hulp­con­struc­ties. Living wall sys­te­men zijn geïntegreerde of pre­fab-sys­te­men die zijn aan­ge­bracht op een con­struc­tie of hulp­fra­me waar­in de plan­ten wor­te­len. Living wall sys­te­men zijn een vrij nieu­we tech­no­lo­gie waar­aan nog zel­den onder­zoek is ver­richt.”

Bron:
TU Delft

 ——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.