Futu­re green city 2016 biedt plat­form voor groe­ne ver­bin­din­gen

Na een suc­ces­vol­le eer­ste edi­tie in 2015 orga­ni­se­ren Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land en de Ver­e­ni­ging van Mili­eu­pro­fes­si­o­nals (VVM) dit jaar voor de twee­de keer het event Futu­re Green City. Het event vindt plaats van 29 novem­ber tot en met 1 decem­ber in de Bra­ban­t­hal­len te ’s‑Hertogenbosch en omvat een inspi­re­rend en infor­ma­tief pro­gram­ma rond inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid. Gedu­ren­de drie dagen kun­nen bezoe­kers onder meer tal van lezin­gen bij­wo­nen en ken­nis opdoen over de leef­ba­re, duur­za­me, vita­le en groe­ne stad van de toe­komst.
“Bin­nen enke­le decen­nia leeft het groot­ste deel van de wereld­be­vol­king in ste­den”, licht VHG-direc­teur Egbert Roozen toe. “Dat stelt ste­vi­ge eisen om de kwa­li­teit van leven er opti­maal te kun­nen laten zijn. Groen levert hier­aan een onmis­ba­re bij­dra­ge. Groen zorgt voor scho­ne lucht en biedt oplos­sin­gen tegen de kor­te en hevi­ge weers­om­stan­dig­he­den die we als gevolg van de kli­maat­ver­an­de­ring nu al erva­ren. Daar­naast is groen nauw ver­bon­den aan de gezond­heid en het wel­be­vin­den van men­sen. Groen is een belang­rijk onder­deel van de leef­ba­re en leven­di­ge stad.”
Behoef­te aan inspi­ra­tie en infor­ma­tie
De eer­ste edi­tie van Futu­re Green City in 2015 vond plaats in het kader van het ‘Jaar van de Ruim­te’. Het vake­vent trok 2.200 bezoe­kers, meer dan ver­wacht, en kreeg een gemid­del­de waar­de­ring van een 7. Uit de druk bezet­te the­a­ters bleek de enor­me behoef­te aan inspi­ra­tie en infor­ma­tie. Meer dan 50% van de bezoe­kers is betrok­ken bij con­cre­te inves­te­rin­gen m.b.t. het leef­baar maken, ver­duur­za­men en ver­groe­nen van ste­den. “Futu­re Green City is het podi­um waar­op we de groe­ne ver­bin­din­gen in de stad van de toe­komst met elkaar zoe­ken”, aldus Roozen.
Dins­dag = groe­ne en blau­we dag
De eer­ste beurs­dag – dins­dag 29 novem­ber – staat hele­maal in het teken van land­schap, groen, water en de stad. Tij­dens deze dag staan lezin­gen op het pro­gram­ma van onder ande­re Die­de­rik Samsom (frac­tie­voor­zit­ter PvdA in de Twee­de Kamer), Hugo Backx (GGD Neder­land), Jolan­da Maas (weten­schap­per), Bob Ursem (TU Delft), Mario Jacobs (wet­hou­der van de Gemeen­te Til­burg) en Jeanet Kull­berg (Soci­aal Cul­tu­reel Plan­bu­reau). ’s Avonds orga­ni­seert Bran­che­ver­e­ni­ging VHG een vak­avond voor haar leden.