Open huis plan­ten­on­der­zoek in Week­end van de Weten­schap

Tij­dens het Week­end van de Weten­schap, zater­dag 1 en zon­dag 2 okto­ber 2016, zet­ten Wage­ning­se plan­ten­on­der­zoe­kers op twee ver­schil­len­de loca­ties de deu­ren open. Op zater­dag 1 okto­ber is het open huis op de Bleis­wijk­se glas­tuin­bouw-loca­tie van Wage­nin­gen UR. Op zon­dag 2 okto­ber is ieder­een van har­te wel­kom op Wage­nin­gen Cam­pus.

Het Week­end van de Weten­schap is in Neder­land inmid­dels een bekend feno­meen. Ieder jaar krijgt het publiek door heel Neder­land de kans om een kijk­je te nemen ach­ter de scher­men van weten­schap en tech­no­lo­gie. Met veel acti­vi­tei­ten, die gericht zijn op de jeugd. Wage­nin­gen UR doet prak­tisch ieder jaar wel mee, bij­voor­beeld met publieks­le­zin­gen. Dit jaar pak­ken de plan­ten­on­der­zoe­kers van Wage­nin­gen UR groot uit: ze zet­ten op twee loca­ties de deu­ren open.

Glas­tuin­bouw­on­der­zoek

De loca­tie voor glas­tuin­bouw­on­der­zoek in Bleis­wijk, met een groot com­plex van onder­zoek­kas­sen, bestaat tien jaar. Dat is een mooie gele­gen­heid om op zater­dag 1 okto­ber een klein beet­je terug te blik­ken en voor­al voor­uit te kij­ken. De onder­zoe­kers laten zien wat voor ken­nis er nu ont­wik­keld wordt en wel­ke inno­va­ties er in de pijp­lijn zit­ten voor de (glas)tuinbouw van de toe­komst.

Plan­ten van de toe­komst

Op zon­dag 2 okto­ber is het the­ma ‘Plan­ten van de toe­komst’. Op Wage­nin­gen Cam­pus laten het onder­zoek­pro­gram­ma Groe­ne Ver­e­de­ling en Wage­nin­gen UR bij­voor­beeld zien hoe onder­zocht wordt hoe we in de toe­komst ook op Mars mis­schien wel ons eigen kost­je kun­nen ver­bou­wen. Niet alleen de plan­ten zelf, maar ook de tech­niek rond­om die plan­ten van de toe­komst komt aan bod.
bron: wageningenur.nl