De toekomst van de stad ligt in de regio

Stedelijk Nederland verandert in rap tempo. Steeds minder is de stad een afgebakend bebouwd gebied, met een enkel centrum als focus. In plaats daarvan ontstaat een stedelijk gebied met een grote diversiteit aan plekken, ofwel stedelijke milieus. Historische binnensteden die sterk op vermaak zijn gericht; voorstadstations die dicht bebouwd raken met kantoren en winkels; meubel- […]

Gemeentelijk bomenbeleid op weg naar een goede toekomst

Voor de tweede maal heeft de Bomenstichting onderzoek gedaan naar het bomenbeleid van gemeenten. Verheugend is de verbetering van de kwaliteit van dit beleid. Sinds 2005 hebben tweemaal zoveel gemeenten een evenwichtig beleid voor de groene leefomgeving. De belangstelling voor groen en bomen groeit, zowel bij burgers als gemeenten. Toch heeft nog driekwart van de […]

Lijsttrekkersdebat over de toekomst van het groen in Nijmegen

Op donderdag 11 februari 2010 organiseert de vereniging Leefmilieu samen met Nijmeegse bewonersgroepen een lijsttrekkersdebat over de toekomst van het groen in Nijmegen. Ondersteund door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNMH) en Maakarchitectuur is onderzoek gedaan naar de beleving van het groen in Nijmegen. De uitkomsten van dit onderzoek worden op die avond kort gepresenteerd. Daarna […]

De toekomst is mooi dichtbij

Eind vorig jaar presenteerde de ANWB ‘De toekomst is mooi dichtbij’, waarin de bond haar visie op recreatie in 2033 presenteert. Groenere woonwijken rondom de dertig grootste steden en een betere toegankelijkheid van het buitengebied door middel van een groenblauwe dooradering in de stad, zijn twee punten waar de bond zich sterk voor maakt. Hiervoor […]

De ruimtelijke vraagstukken van de toekomst voor de beleidsagenda van nu

Het rapport is geschreven naar aanleiding van het verzoek van de minister van VROM om een verkenning uit te voeren van de ruimtelijke vraagstukken die zich tussen 2020 en 2040 zullen voordoen en waarvan de effecten en/of de oorzaken kunnen worden beïnvloed door het ruimtelijke beleid. Hiertoe bieden RPB en MNP een korte inventarisatie van […]