De toe­komst van de stad ligt in de regio

Ste­de­lijk Neder­land ver­an­dert in rap tem­po. Steeds min­der is de stad een afge­ba­kend bebouwd gebied, met een enkel cen­trum als focus. In plaats daar­van ont­staat een ste­de­lijk gebied met een gro­te diver­si­teit aan plek­ken, ofwel ste­de­lij­ke mili­eus. His­to­ri­sche bin­nen­ste­den die sterk op ver­maak zijn gericht; voor­stad­sta­ti­ons die dicht bebouwd raken met kan­to­ren en win­kels; meu­­bel- […]

Gemeen­te­lijk bomen­be­leid op weg naar een goe­de toe­komst

Voor de twee­de maal heeft de Bomenstich­ting onder­zoek gedaan naar het bomen­be­leid van gemeen­ten. Ver­heu­gend is de ver­be­te­ring van de kwa­li­teit van dit beleid. Sinds 2005 heb­ben twee­maal zoveel gemeen­ten een even­wich­tig beleid voor de groe­ne leef­om­ge­ving. De belang­stel­ling voor groen en bomen groeit, zowel bij bur­gers als gemeen­ten. Toch heeft nog drie­kwart van de […]

Lijst­trek­kers­de­bat over de toe­komst van het groen in Nij­me­gen

Op don­der­dag 11 febru­a­ri 2010 orga­ni­seert de ver­e­ni­ging Leef­mi­li­eu samen met Nij­mee­g­se bewo­ners­groe­pen een lijst­trek­kers­de­bat over de toe­komst van het groen in Nij­me­gen. Onder­steund door de Konink­lij­ke Neder­land­sche Hei­de­maat­schap­pij (KNMH) en Maak­ar­chi­tec­tuur is onder­zoek gedaan naar de bele­ving van het groen in Nij­me­gen. De uit­kom­sten van dit onder­zoek wor­den op die avond kort gepre­sen­teerd. Daar­na […]

De toe­komst is mooi dicht­bij

Eind vorig jaar pre­sen­teer­de de ANWB ‘De toe­komst is mooi dicht­bij’, waar­in de bond haar visie op recre­a­tie in 2033 pre­sen­teert. Groe­ne­re woon­wij­ken rond­om de der­tig groot­ste ste­den en een bete­re toe­gan­ke­lijk­heid van het bui­ten­ge­bied door mid­del van een groen­blau­we door­a­de­ring in de stad, zijn twee pun­ten waar de bond zich sterk voor maakt. Hier­voor […]

De ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken van de toe­komst voor de beleids­agen­da van nu

Het rap­port is geschre­ven naar aan­lei­ding van het ver­zoek van de minis­ter van VROM om een ver­ken­ning uit te voe­ren van de ruim­te­lij­ke vraag­stuk­ken die zich tus­sen 2020 en 2040 zul­len voor­doen en waar­van de effec­ten en/of de oor­za­ken kun­nen wor­den beïnvloed door het ruim­te­lij­ke beleid. Hier­toe bie­den RPB en MNP een kor­te inven­ta­ri­sa­tie van […]