Sym­po­si­um ‘Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen’

De vari­a­tie in sor­ti­ment en daar­mee ook de hoe­veel­heid stuif­­meel- en nec­tar­le­ve­ren­de plan­ten neemt af in het open­baar groen. Mede hier­door holt de bij­en­stand ach­ter­uit. Met het sym­po­si­um Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen wil de Imker­ver­e­ni­ging Nij­me­gen en omstre­ken de dracht­plan­ten­pro­ble­ma­tiek onder de aan­dacht bren­gen. Daar­naast wordt tij­dens deze bij­een­komst het belang bena­drukt van […]

Sym­po­si­um ‘Groen in zicht’ over de waar­de van ste­de­lijk groen en inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen

Het Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC) orga­ni­seert samen met bran­che­ver­e­ni­ging VHG op don­der­dag 23 sep­tem­ber het sym­po­si­um ‘Groen in Zicht’ in het WTC in Amster­dam. De waar­de van ste­de­lijk groen en inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen staan deze dag cen­traal. Ste­den­bouw­kun­di­gen, gemeen­ten, archi­tec­ten, woning­cor­po­ra­ties, zorg­in­stel­lin­gen, water­schap­pen en groen­be­drij­ven kun­nen zich tij­dens dit sym­po­si­um laten infor­me­ren en inspi­re­ren door een […]

Inschrij­ven voor sym­po­si­um ‘Natuurlijk spe­len’

Op 1 juli vindt er in Baarn het sym­po­si­um ‘Natuurlijk spe­len plaats’. Diver­se spre­kers uit bin­­nen- en bui­ten­land ver­tel­len op deze dag over het belang van groe­ne speel­plek­ken. Nu uit onder­zoek blijkt dat het voor kin­de­ren goed is als zij regel­ma­tig in de natuur spe­len, moe­ten daar wel de moge­lijk­he­den voor zijn. In 2009 zijn […]

Sym­po­si­um Groen Goed

Don­der­dag 18 maart orga­ni­seert Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land een sym­po­si­um naar aan­lei­ding van het uit­ko­men van het boek : ‘Groen Goed’. Het sym­po­si­um gaat in op de kwa­li­teit van open­baar groen. Het sym­po­si­um vind plaats in Sons­beek te Arn­hem. Dag­voor­zit­ter is prof. Wim Haf­kamp, weten­schap­pe­lijk direc­teur van Nicis Insti­tu­te. Hoofd­re­dac­teur Rob van der Ham is een […]

Sym­po­si­um over het con­cept Gemeen­schaps­tui­nen

Op 11 febru­a­ri orga­ni­seert Groen­fo­rum Neder­land in samen­wer­king met Radar­Ad­vies een mini-sym­po­­si­um  over het con­cept Gemeen­schaps­tui­nen.  Met als the­ma:  hoe de groe­ne ruim­te kan bij­dra­gen aan het beha­len van soci­a­le en maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­lin­gen. Down­load hier de uit­no­di­ging » Down­load hier de bro­chu­re Gemeen­schaps­tui­nen ‘duurzaam instru­ment voor inte­gra­le wijkaan­pak, soci­a­le cohe­sie, par­ti­ci­pa­tie en re-inte­­gra­­tie’ »   […]

Sym­po­si­um Natuur als Kuur

Als afslui­ting van de ‘Groene Maand’, waar­in het the­ma ‘Groen en gezond­heid’ cen­traal staat, orga­ni­seert Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie voor het Minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit het sym­po­si­um ‘Natuur als kuur’. Het sym­po­si­um dat plaats­vindt op 29 sep­tem­ber vormt tevens de afslui­ting van het door NIVEL en Wage­nin­gen UR uit­ge­voer­de vier­ja­ri­ge onder­zoeks­pro­gram­ma ‘Vitamine G’, naar de […]

Sym­po­si­um ‘Is natuur te bestu­ren?’

Het sym­po­si­um betreft de effec­ten van natuur­be­leid en natuur­wet­ge­ving op gemeen­te­lijk niveau en de bij­dra­gen die gemeen­ten leve­ren aan het behoud van bio­di­ver­si­teit. Anno 2008 stelt de natuur­wet­ge­ving hoge eisen aan het han­de­len van gemeen­ten. In de afge­lo­pen jaren heb­ben de Flo­ra- en fau­na­wet en de Natuur­be­scher­mings­wet hun intre­de gedaan, met als doel plan­ten en […]

Sym­po­si­um ’tie­pisch Amster­dam’

Op 2 okto­ber 2008 vond het sym­po­si­um ‘Tie­pisch Amster­dams’ plaats met de iep als cen­traal the­ma. Het ging op deze bij­een­komst over onder­zoek, wet­ten en regels, die lei­den tot de ultie­me stads­boom voor Amster­dam. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier meer infor­ma­tieOok inte­res­sant:Bomen, iep, Amster­dam Bron:Dienst Ruim­te­lij­ke orde­ning Amster­dam

Sym­po­si­um: Green & the city

In het kader van het Groen­jaar orga­ni­seert de gemeen­te Rot­ter­dam op 6 novem­ber het sym­po­si­um Green & the City. Dit sym­po­si­um staat geheel in het teken van alles dat met groen te maken heeft. Groen in de stad, groen op de stad en groen om de stad. De Gemeen­te Rot­ter­dam heeft in dit kader inter­na­ti­o­naal […]

Sym­po­si­um: De boom in! Klim­bo­men in de stad

Kin­de­ren vin­den het meest­al hart­stik­ke span­nend en leuk om in bomen te klim­men. Op eigen kracht ver­leg­gen ze hun grens. Onge­merkt oefe­nen ze hun moto­riek en hun spie­ren. Een­maal boven, ver­scho­len in het bla­der­dak, kun­nen ze onge­zien de wereld van­uit de hoog­te bekij­ken. Veel vol­was­se­nen heb­ben fij­ne her­in­ne­rin­gen aan boom­avon­tu­ren uit hun jeugd. U wel­licht […]