Sym­po­si­um ‘Groen in zicht’ over de waar­de van ste­de­lijk groen en inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen

Het Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC) orga­ni­seert samen met bran­che­ver­e­ni­ging VHG op don­der­dag 23 sep­tem­ber het sym­po­si­um ‘Groen in Zicht’ in het WTC in Amster­dam. De waar­de van ste­de­lijk groen en inno­va­tie­ve toe­pas­sin­gen staan deze dag cen­traal.

Ste­den­bouw­kun­di­gen, gemeen­ten, archi­tec­ten, woning­cor­po­ra­ties, zorg­in­stel­lin­gen, water­schap­pen en groen­be­drij­ven kun­nen zich tij­dens dit sym­po­si­um laten infor­me­ren en inspi­re­ren door een gro­te variëteit aan spre­kers. Thema’s zijn onder ande­re: inno­va­tief groen in het ste­de­lijk gebied, urban heat, gezond­heid, mili­eu en duur­zaam­heid.

Spre­kers
Wat kan groen doen om het hit­te-eiland­ef­fect (urban heat island effect) te ver­min­de­ren? Op deze vraag zal Rob van Dor­land, weten­schap­pe­lijk onder­zoe­ker bij het KNMI, ingaan. Die­ter Grau van Ate­lier Dreiseitl uit Duits­land komt ver­tel­len over intel­li­gen­te sys­te­men voor water­be­heer en water­re­ten­tie in ste­de­lij­ke gebie­den.

 

Groen op fijn­stof
Bob Ursem (TU Delft) geeft uit­leg over de invloed van inno­va­tief groen op fijn­stof. Daar­mee bestaat het och­tend­ge­deel­te van het sym­po­si­um uit drie ple­nai­re ses­sies. ’s Mid­dags vindt ver­die­ping plaats van de onder­wer­pen die ’s och­tends aan bod zijn geko­men. Men kan dan ses­sies naar keu­ze bij­wo­nen. Over ste­de­lijk groen en duur­za­me ont­wik­ke­lin­gen bij­voor­beeld. Of over inno­va­tief ver­ti­caal groen. Belang­stel­len­den kun­nen boven­dien het pro­ject ‘Bomen in bak’ bezoe­ken dat tegen­over het WTC is uit­ge­voerd. Ook een bezoek aan het Bea­trix­park per fiets behoort tot de moge­lijk­he­den.

Bron:
Pro­duct­schap Tuin­bouw