Save the date: Bui­ten Spor­ten Natuur­lijk! sym­po­si­um 19 mei 2016

Over natuur­be­le­ving, bui­ten­spor­ten en het posi­tie­ve effect van de inter­ac­tie tus­sen sport en natuur. In onze ver­ste­de­lijk­te omge­ving raakt de mens ver­der ver­wij­derd van de natuur. Bui­ten­sport­be­le­ving kan deze kloof over­brug­gen. De natuur daagt ons uit. Bij diver­se bui­ten­spor­ten vormt de inter­ac­tie met de natuur­lij­ke omge­ving de essen­tie van de spor­tie­ve uit­da­ging. Deze omge­ving is […]

Inter­na­ti­o­nal Peo­p­le Plant Sym­po­si­um 2012

Op 6, 7 en 8 sep­tem­ber 2012 vindt het 11de Inter­na­ti­o­nal Peo­p­le Plant Sym­po­si­um (IPPS 2012) plaats met als the­ma: “Diver­si­ty: Toward a new Visi­on of Natu­re”. Dit drie­daag­se sym­po­si­um vindt elke twee jaar plaats en werd in 2010 in Cana­da gehou­den. Voor het eerst komt het sym­po­si­um naar Euro­pa en wel naar Neder­land. De […]

Sym­po­si­um Groen Licht: groe­ne archi­tec­tuur leeft

Hoe kun­nen we samen een nieu­we duur­za­me wereld bou­wen? Door te leren van de natuur! Func­ti­o­neel groen in de gebouw­de omge­ving is het cre­do voor nu en de toe­komst. Groen en dag­licht vita­li­se­ren, we wor­den er fit­ter, cre­a­tie­ver en aler­ter door. En groen biedt belang­rij­ke kan­sen voor het bin­nen­mi­li­eu en ener­ge­ti­sche sys­te­men in gebou­wen. Om […]

Sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’

Op 6 juni wordt in Rot­ter­dam het sym­po­si­um ‘Ver­be­te­ring leef­om­ge­ving bij­en en ande­re bestui­vers in ste­de­lijk gebied’ geor­ga­ni­seerd. Inrich­ters en beheer­ders van de open­ba­re ruim­te, bestuurders/beleidsmakers, volks­ver­te­gen­woor­di­gers, (stads)ecologen en dak –en stads­boe­ren, volks­tuin­ders en imkers zijn van har­te uit­ge­no­digd. Het sym­po­si­um wordt mede geor­ga­ni­seerd in het kader van 2012 het Jaar van de Bij. Op […]

Sym­po­si­um: ‘Vrijetijdslandschappen op nieu­we gronden!’

De Neder­lan­der recreëert het liefst in het groen. Hier­voor zijn wan­­del- en fiets­pa­den nodig en zwem­plas­sen, speel­vel­den, rui­ter­pa­den en ande­re recre­a­tie­voor­zie­nin­gen. Rond de gro­te ste­den is er ech­ter een groot tekort. Tot voor kort was de aan­leg en het beheer van recre­a­tie voor­zie­nin­gen van­zelf­spre­kend in han­den van de over­heid en de ter­rein­be­he­ren­de orga­ni­sa­ties. Maar door […]

Sym­po­si­um Groen, groe­ner, groenst

Uit weten­schap­pe­lijk onder­zoek blijkt dat groen een posi­tief effect heeft op ons wel­be­vin­den en onze gezond­heid. Groen en dag­licht vita­li­se­ren, ver­la­gen stress en ziek­te­ver­zuim, we wor­den er fit­ter, cre­a­tie­ver en aler­ter door. De posi­tie­ve uit­stra­ling, de akoes­ti­sche kwa­li­tei­ten en opvang van fijn­stof zijn belang­rij­ke eigen­schap­pen van groen. Om de ken­nis van de groen­sec­tor en de […]

GGD en Deven­ter orga­ni­se­ren sym­po­si­um over groen en gezond­heid

GGD IJs­sel­land en GGD Regio Twen­te orga­ni­se­ren in samen­wer­king met de gemeen­te Deven­ter op 29 juni in Deven­ter het mini­sym­po­si­um €˜een groe­ne gezon­de wijk, inspi­ra­tie voor gemeen­ten€™. Het open­baar groen kan wor­den gezien als een belang­rij­ke voor­waar­de voor de leef­baar­heid en inrich­ting van de open­ba­re ruim­te. Een inte­gra­le aan­pak waar­bij ver­schil­len­de par­tij­en betrok­ken zijn, is […]

Sym­po­si­um Vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling: van visie naar prak­tijk

Op 21 april orga­ni­se­ren STIRR, Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie, Inno­va­tie­net­werk en Telos een groot sym­po­si­um over vrije tijd en gebieds­ont­wik­ke­ling. De rol van regi­o­na­le beeld­ver­ha­len staat hier­bij cen­traal. In tal van regio’s heb­ben onder­ne­mers in vrije tijd en toe­ris­me, samen met over­he­den en ande­re orga­ni­sa­ties, de uit­da­ging opge­pakt om gebieds­ont­wik­ke­ling vorm te geven. Reden genoeg om erva­rin­gen […]

Sym­po­si­um ‘Bomen en stra­ling’ druk bezocht

Het Groe­ne Pavil­joen in Baarn was afge­lo­pen vrij­dag nau­we­lijks groot genoeg voor alle belang­stel­len­den voor het eer­ste sym­po­si­um over het effect van elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling op bomen. Spre­kers uit de boom­kwe­ke­rij, het gemeen­te­lijk groen­be­heer en de weten­schap deel­den hun ken­nis en erva­rin­gen met onbe­ken­de boom­aan­tas­tin­gen en de rol die elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling daar­bij zou kun­nen spe­len.   […]

Sym­po­si­um over de effec­ten van elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling op bomen

Onbe­ken­de aan­tas­tin­gen aan bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving komen in toe­ne­men­de mate voor. Het gaat bij­voor­beeld om vlek­ken, ver­kleu­rin­gen, bloe­din­gen, bast­knob­bels en afster­ving van weef­sel. Een dui­de­lij­ke bio­lo­gi­sche oor­zaak is tot nog toe niet gevon­den. Uit een eer­ste labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek door Wage­nin­gen Uni­ver­si­ty komt naar voren dat elek­tro­mag­ne­ti­sche stra­ling moge­lijk nega­tief effect heeft op de gezond­heid […]