Sym­po­si­um: De boom in! Klim­bo­men in de stad

Kin­de­ren vin­den het meest­al hart­stik­ke span­nend en leuk om in bomen te klim­men. Op eigen kracht ver­leg­gen ze hun grens. Onge­merkt oefe­nen ze hun moto­riek en hun spie­ren. Een­maal boven, ver­scho­len in het bla­der­dak, kun­nen ze onge­zien de wereld van­uit de hoog­te bekij­ken.

Veel vol­was­se­nen heb­ben fij­ne her­in­ne­rin­gen aan boom­avon­tu­ren uit hun jeugd. U wel­licht ook.

In de stad groei­en klim­bo­men niet van­zelf­spre­kend op elke straat­hoek. Vol­was­se­nen, pro­fes­si­o­nals, kun­nen er wel voor zor­gen dat méér klim­bo­men een plek krij­gen. Hoe pak je dit aan?
Wat is de peda­go­gi­sche waar­de van klim­bo­men?
Hoe beheer je een klim­boom in de buurt?
Is er een markt voor klim­bo­men?  Hoe zit het met vei­lig­heid en regel­ge­ving rond klim­bo­men?
Wacht het aan­bod op de vraag, of de vraag op het aan­bod?

Deze en ande­re vra­gen krij­gen ant­woor­den op het sym­po­si­um: ‘De boom in!
Klim­bo­men in de stad’, op vrij­dag 6 juni 2008.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier de uit­no­di­ging
U kunt zich hier aan­mel­den

Ook inte­res­sant:
Klim­bo­men, kin­de­ren, spe­len

Bron:
Het Por­taal
Gemeen­te Rot­ter­dam
Groen­jaar Rot­ter­dam 2008