Sym­po­si­um Groen Goed

Don­der­dag 18 maart orga­ni­seert Ver­e­ni­ging Stads­werk Neder­land een sym­po­si­um naar aan­lei­ding van het uit­ko­men van het boek : ‘Groen Goed’. Het sym­po­si­um gaat in op de kwa­li­teit van open­baar groen.

Het sym­po­si­um vind plaats in Sons­beek te Arn­hem. Dag­voor­zit­ter is prof. Wim Haf­kamp, weten­schap­pe­lijk direc­teur van Nicis Insti­tu­te. Hoofd­re­dac­teur Rob van der Ham is een van spre­kers. Doel­groep voor dit sym­po­si­um zijn de beleids­me­de­wer­kers van de loka­le over­heid op het gebied van pla­no­lo­gie, open­ba­re ruim­te en open­baar groen.

 

 

 

 

Meer infor­ma­tie:

Bron:
Ver­e­ni­ging Stads­werk