Sym­po­si­um ‘Is natuur te bestu­ren?’

Het sym­po­si­um betreft de effec­ten van natuur­be­leid en natuur­wet­ge­ving op gemeen­te­lijk niveau en de bij­dra­gen die gemeen­ten leve­ren aan het behoud van bio­di­ver­si­teit. Anno 2008 stelt de natuur­wet­ge­ving hoge eisen aan het han­de­len van gemeen­ten. In de afge­lo­pen jaren heb­ben de Flo­ra- en fau­na­wet en de Natuur­be­scher­mings­wet hun intre­de gedaan, met als doel plan­ten en die­ren en hun leef­om­ge­ving te bescher­men en daar­mee de bio­di­ver­si­teit in ons land in stand te hou­den en te ver­be­te­ren. Meer en meer moet wor­den nage­dacht hoe reke­ning te hou­den met aan­we­zi­ge bescherm­de soor­ten. Het sym­po­si­um infor­meert wat de moge­lijk­he­den zijn, wat echt nood­za­ke­lijk is en waar ken­nis hier­over ver­krijg­baar is.

Loca­tie: WTC-gebouw in Arn­hem
Datum: 29 janu­a­ri 2009

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Click hier voor meer infor­ma­tie over dit sym­po­si­um

Ook inte­res­sant:
Natuur­be­leid, bio­di­ver­si­teit

Bron:
Ver­e­ni­ging Stads­werk