Sym­po­si­um: Green & the city

In het kader van het Groen­jaar orga­ni­seert de gemeen­te Rot­ter­dam op 6 novem­ber het sym­po­si­um Green & the City.

Dit sym­po­si­um staat geheel in het teken van alles dat met groen te maken heeft. Groen in de stad, groen op de stad en groen om de stad. De Gemeen­te Rot­ter­dam heeft in dit kader inter­na­ti­o­naal aan­spre­ken­de spre­kers uit­ge­no­digd om ken­nis te kun­nen nemen van de laat­ste inter­na­ti­o­na­le ont­wik­ke­lin­gen. Tevens zul­len de ver­schil­len­de nati­o­na­le aan­spre­ken­de en ver­nieu­wen­de onder­zoe­ken en pro­jec­ten gepre­sen­teerd wor­den.

Het sym­po­si­um Green & the City wordt gehou­den in het Kra­ling­se Bos, de bes­te open­ba­re ruim­te van Neder­land en beloond met de Ste­de­lijk Inte­ri­eur­prijs 2007, op een bij­zon­der loca­tie: de Rot­ter­dam­sche Manège: een Rijks­mo­nu­ment.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier de adver­ten­tie en het pro­gram­ma

Ook inte­res­sant:
Groen­jaar Rot­ter­dam, baten van de groe­ne stad

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam
Groen­jaar Rot­ter­dam 2008