Sym­po­si­um ‘Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen’

De vari­a­tie in sor­ti­ment en daar­mee ook de hoe­veel­heid stuif­meel- en nec­tar­le­ve­ren­de plan­ten neemt af in het open­baar groen. Mede hier­door holt de bij­en­stand ach­ter­uit. Met het sym­po­si­um Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen wil de Imker­ver­e­ni­ging Nij­me­gen en omstre­ken de dracht­plan­ten­pro­ble­ma­tiek onder de aan­dacht bren­gen.

Daar­naast wordt tij­dens deze bij­een­komst het belang bena­drukt van goe­de en vol­doen­de dracht­plan­ten voor zowel de par­ti­cu­lie­re tuin als park, plant­soen en bui­ten­ge­bied.

De Imker­ver­e­ni­ging Nij­me­gen en omstre­ken nodigt u uit voor het sym­po­si­um Bevor­de­ren dracht­plan­ten in tuin en plant­soen. 2010 is het jaar van de Bio­di­ver­si­teit. Rede­nen om aan­dacht te vra­gen voor de bestui­ven­de insec­ten die zo’n belang­rij­ke rol spe­len in de bio­di­ver­si­teit.

Denk hier­bij aan de bete­ke­nis voor ons dage­lijks voed­sel, maar ook voor de zaden en vruch­ten voor vogels en ande­re dier­soor­ten.

 

 

De toe­gang en een een­vou­di­ge lunch wor­den u gra­tis aan­ge­bo­den.
Opga­ve voor deel­na­me aan de dag dient voor 14 okto­ber (zie deel­na­me­for­mu­lier) bin­nen te zijn. Bij voor­keur via e‑mail of per post, anders tel: 06–38697099 tus­sen 17.00–20.00 uur. 

Loca­tie
Het sym­po­si­um vindt plaats op don­der­dag 21 okto­ber in Nij­me­gen van 10.30–16.30 uur, bij Heli­con Oplei­din­gen MBO Nij­me­gen, Ener­gie­weg 19.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »