Sym­po­si­um over het con­cept Gemeen­schaps­tui­nen

Op 11 febru­a­ri orga­ni­seert Groen­fo­rum Neder­land in samen­wer­king met Radar­Ad­vies een mini-sym­po­si­um  over het con­cept Gemeen­schaps­tui­nen.  Met als the­ma:  hoe de groe­ne ruim­te kan bij­dra­gen aan het beha­len van soci­a­le en maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­lin­gen.