Sym­po­si­um Natuur als Kuur

Als afslui­ting van de ‘Groene Maand’, waar­in het the­ma ‘Groen en gezond­heid’ cen­traal staat, orga­ni­seert Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie voor het Minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit het sym­po­si­um ‘Natuur als kuur’.

Het sym­po­si­um dat plaats­vindt op 29 sep­tem­ber vormt tevens de afslui­ting van het door NIVEL en Wage­nin­gen UR uit­ge­voer­de vier­ja­ri­ge onder­zoeks­pro­gram­ma ‘Vitamine G’, naar de rela­tie tus­sen groen en gezond­heid. Doel van het sym­po­si­um is het uit­wis­se­len van (praktijk)kennis over de rela­tie tus­sen gezond­heid en groen.

Cam­pag­ne
De Groe­ne Maand is een cam­pag­ne van een groot aan­tal orga­ni­sa­ties die zich inzet­ten voor natuur, mili­eu, land­schap en gezond­heid.

Bekijk het pro­gram­ma »


Bron:
Groe­ne Maand