Sym­po­si­um ’tie­pisch Amster­dam’

Op 2 okto­ber 2008 vond het sym­po­si­um ‘Tie­pisch Amster­dams’ plaats met de iep als cen­traal the­ma. Het ging op deze bij­een­komst over onder­zoek, wet­ten en regels, die lei­den tot de ultie­me stads­boom voor Amster­dam.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier meer infor­ma­tie

Ook inte­res­sant:
Bomen, iep, Amster­dam

Bron:
Dienst Ruim­te­lij­ke orde­ning Amster­dam